Абидуева Лариса Николаевна,
Хэжэнгын аймагай интернат-һургуулиин
буряад хэлэнэй багша
 
 
Буряад литератураар тестнүүд
 
ЖАМЬЯН БАЛДАНЖАБОН
“СЭНХИР ХАДАНУУД”
 
10 класс
 
    1. Ж. Балданжабоной түрэһэн нютаг:
        а) Агын округой Зүдхэли нютаг
        б) Сагаан-Шулуута
        в) Баруун Хужарта
 
    2. Уран зохёолшые хуушан монгол үзэгтэ һургаһан хүн:
        а) Гомбын Бобоншы
        б) Хэшэгтэ нагаса
        в) Бадлын Дагба
 
    3. Ж. Балданжабоной түрүүшын рассказ:
        а) “Аша хүбүүн”
        б) “Бүргэд”
        в) “Хурын бурхан”
 
    4. Арадай аман зохёолой үндэһэн дээрэ бэшэһэн зохёолынь:
        а) “Бабжа-Барас баатар”
        б) “Баатарай зам”
        в) “Бүргэд”
 
    5. Үхибүүдтэ бэшэһэн зохёолынь:
        а) “Алханын нюусанууд”
        б) “Бүргэд”
        в) “Сэнхир хаданууд”
 
    6. Ж. Балданжабоной “Сэнхир хаданууд” роман анхан ямар нэрэтэйгээр гараһан бэ?
        а) “Хаданууд”
        б) “Дабаан”
        в) “Бэлшэр”
 
    7. Даржаагай Нарһата тосхонһоо гэртээ асарһан басаганай нэрэ:
        а) Валя
        б) Верка
        в) Балжан
 
        8. Бэлшэрэй бригадын ахалагша хонишон:
        а) Балжан
        б) Сада
        в) Хорло
 
    9. Даржаа таһархай платитай, хүл нюсэгэн басаганда юу һарбайгааб?
        а) үндэгэ
        б) шэлтэй һү
        в) зүһэм хилээмэ
 
    10. Парторг Жаргал Базаровтай харгыдань ушарһан залуушуул тэрэниие хэн гэнэб?
        а) аха нүхэр
        б) парторг
        в) хүмүүжүүлэгшэ
 
    11. Цэлхэй Цыреновичэй пенсидэ гаргахаяа хүсэдэг хонишон:
        а) Сада
        б) Даржаа
        в) Дарма
 
    12. Эдэ үгэнүүд хэн тухайб?
        ... бага байхадаа, зантагар томо толгойтой юм һэн, гурбатай болотороо хэлэндэ ороогүй ябаһан юм гэжэ үбгэд хүгшэд хөөрэлдэдэг”
        а) Даржаа
        б) Суранзан
        в) Сада
 
    13. Клубые даагша:
        а) Аюр
        б) Батажаргал
        в) Цэпэл
 
    14. Маюуза
        а) Һандай дээрэхи шэрдэг
        б) мориной зэмсэг
        в) эмээл дээрэхи һуудал
 
    15. Даржаа үбгэнэй бригадада хурьга абалсадаг хүбүүн:
        а) Суранзан
        б) Женька
        в) Батажаргал
 
    16. Хорлын инаг хүбүүн:
        а) Уржэн
        б) Батажаргал
        в) Аюр
 
    17. Цэпэл Черниновэй мэргэжэл:
        а) ветеринар
        б) зоотехник
        в) агроном
 
    18. Гологдоһон хурьга ямар аргаар эхэ хониндонь табижа хүхүүлнэб?
        а) тээгэлжэ
        б) угжажа
        в) аргадажа
 
    19. Жаргал Базаров хаана хүдэлжэ байһанаа ерээб?
        а) ондоо колхоздо
        б) Хилгэндын рудниктэ
        в) Нарһатада
 
    20. Уран зохёолшо Суранзанай сэбэрые зураглахадаа, юунтэй жэшэнэб?
        а) улаан нарантай
        б) залуухан хуһантай
        в) хюрууда сохигдоһон зэрлиг жэмэстэй

гаршаг