Абидуева Лариса Николаевна,
Хэжэнгын аймагай интернат-һургуулиин
буряад хэлэнэй багша
 
 
Буряад литератураар тестнүүд
 
ЖАМСО ТУМУНОВ
“НОЙРҺОО ҺЭРИҺЭН ТАЛА”
 
10 класс
 
    1. Ж. Тумуновай түрэһэн нютаг:
        а) Агын округой Догой нютаг
        б) Сагаан-Шулуутай
        в) Табтаанай
 
    2. Республикымнай аймагууд соо эгээн түрүүшын пионернүүдэй байшангай баригдаһан газар:
        а) Хори
        б) Ярууна
        в) Загарй
 
    3. Ж. Тумуновай түрүүшын пьесэ:
        а) “Хилэ дээрэ”
        б) “Шоолой”
        в) “Сэсэгмаа”
 
    4. Дайнай һүүлдэхи Чехославакида бэшэгдэһэн рассказынь:
        а) “Эсэгэ хүбүүн хоёр”
        б) “Веда”
        в) “Талын бүргэд”
 
    5. Дэлгэрэй нүхэр хүбүүн:
        а) Базар
        б) Пунсок
        в) Гомбо
 
    6. Хоёр нүхэдэй баян Шодоной адуу хараһан газар:
        а) Алхана
        б) Дульдарга
        в) Ара-Элеэ
 
    7. Дэлгэртэ Сэсэгмаагаа бодхожо абаашахадань хэн туһалааб?
        а) Янжима
        б) Рэгзэд
        в) Тамжад
 
    8. Ямар мүрэнэй эрьедэ Дэлгэр Базар нүхэрөө абаржа, Табхаевай отрядта абаха мүрөө хаагдааб?
        а) Онон
        б) Энгидэй
        в) Хёлго
 
    9. Табхайн Дугарай эсэгэтэйнь уулзажа, “энээнэйш тархида яашье үзэг орохогүй” гэжэ хэлэһэн хүн:
        а) Жүгдэр
        б) Доржо үбгэн
        в) Тоһото
 
    10. Партизанска отрядай комиссар:
        а) Анатолий Петров
        б) Нима Бороев
        в) Пунсок
 
    11. Партизануудай командир А. Петровтой уулзаха пароль:
        а) “Алхана”
        б) “Һэбьеэ”
        в) “Һалхин”
 
    12. Табхаев Тоһотындо орожо ерэхэдээ, ямар буу зэбсэгтэй ябанаб?
        а) ташуур буу
        б) винтовко
        в) оодон шара
 
    13. Нимын хойноһоо адаглажа, Табхайн Дугарта дуулгажа байха хүн:
        а) Тоһото
        б) Гомбо
        в) Шодон
 
    14. Доржын Дэлгэрэй хадам баабай:
        а) Нима
        б) Дамба
        в) Ошор
 
    15. Партизануудаар барисаатай хамниган хүн:
        а) Данзан
        б) Дамба
        в) Дампил
 
    16. Ононой партизануудай командир:
        а) Петров
        б) Шилов
        в) Шитров
 
    17. Шэтэ хэдэн тээһээ түригдэжэ, большевигүүд городоо орхижо, партизан дайнда ороһон байна... Городой ханха зайдан үйлсэнүүдтэ тон түрүүлһэн хэд бии болооб?
        а) Семеновтон
        б) Япон солдадууд
        в) Чехууд
 
    18. Атаман Семенов юундэ һуугаад, городые эрьежэ үзөө һэм?
        а) мориндо
        б) машинада
        в) броневигтэ
 
    19. Атаман Семеновой хэлээшээр “нүүдэлшэн, ород большевигүүдтэ мэхэлэгдэһэн, зэрлигшэшэһэн хүн”:
        а) Дэлгэр
        б) Нима
        в) Пунсок
 
    20. Тус роман хэды ондо хэблэлдэ гараһан бэ?
        а) 1945
        б) 1949
        в) 1959

гаршаг