Абидуева Лариса Николаевна,
Хэжэнгын аймагай интернат-һургуулиин
буряад хэлэнэй багша
 
 
Буряад литератураар тестнүүд
 
НАМЖИЛ БАЛДАНО
«ЭНХЭ-БУЛАД БААТАР»
 
10 класс
 
    1. Н. Балданогой үхибүүн ябахадаа золгодог байһан нютагайнь үльгэршэн
        а) П. Петров
        б) Нима Образцов
        в) Цырен Зодбоев
 
    2. Ямар ара нэрэ доро Н. Балдано түрүүшынгээ зүжэг бэшээ һэм?
        а) Сэлгеэ Сарьдаг
        б) Мүнхэ Сарьдаг
        в) Будамшуу
 
    3. Буряад-Монголой драмтеатрай табиһан түрүүшын пьесэ, Н. Балданогой зохёоһон:
        а) “Нюдарган”
        б) “Таһалдал”
        в) “Дүлэн”
 
    4. “Гэсэрэй” аялгаар Н. Балданогой бэшэһэн баледэй либреттэ:
        а) “Гэсэр – арадай баатар”
        б) “Газарай хүбүүн”
        в) “Поющие стрелы Гэсэра”
 
    5. «Энхэ-Булад баатар» — буряадай түрүүшын
        а) драма
        б) драматическа поэмэ
        в) оперо
 
    6. Энхэ-Булад баатарай прототип:
        а) Сэрэн-Галдан
        б) Бабжа-Барас баатар
        в) Шоно баатар
 
    7. «Энхэ-Булад баатар» ямар аман зохёолой аялгаар бэшэгдэһэн бэ?
        а) үльгэрэй
        б) түүхэлһэн хөөрөөнэй
        в) домогой
 
    8. Буумал хаанай мүнгэн һэлмэ юун болоноб?
        а) түшэг
        б) һүлдэ
        в) зэбсэг
 
    9. “Хаража шадангүй һүлдыетнай харата дайсанда алдабалби,”– гэжэ Буумал хаанда хэлэгшэ:
        а) харуулшан
        б) Шуумар баатар
        в) ахалагша һахюул
 
    10. Буумал хаан Энхэ-Булад баатарые яажа хэһээгээб?
        а) нюргынь сохёо
        б) далынь хухалаа
        в) далын мэнгээрһэ тануулаа
 
    11. Энхэ-Булад баатарай түрэһэн эсэгэ:
        а) Буумал хаан
        б) Хэшэгтэ дархан
        в) Солбон баатар
 
    12. Шаралдай хаанай эльгээһэн номо һаадагуудые Энхэ-Булад баатар юун гэжэ тайлбарлинаб?
        а) бэлэг
        б) мэндын тэмдэг
        в) дайнай уряа
 
    13. Хаанай ордон:
        а) асари
        б) байшан
        в) Ехэ Гэр
 
    14. Энхэ-Булад баатар хааниие хэн гээшэш гэнэб?
        а) хаан-баабай
        б) хаан-наран
        в) хаан-могой
 
    15. “Энхэ-Булад” оперын хүгжэм найруулагша композитор:
        а) Тихон Хренников
        б) Михаил Фролов
        в) Бау Ямпилов
    16. Арюун-Гоохон хада дээгүүр мандаһан наранда хандажа юу эринэб?
        а) аза талаан
        б) һайхан дура
        в) зол жаргал
 
    17. Эрхэ-Мэргэнэй һомонһоо Энхэ-Булад баатарые хэн абарнаб?
        а) Солбон баатар
        б) Шуумар баатар
        в) Арюун-Гоохон
 
    18. Арад зон Энхэ-Булад баатарые хүндэлжэ, юун дээрэ һуулганаб?
        а) сагаан олбог дээрэ
        б) хаан шэрээдэ
        в) сагаан хурьган тохом дээрэ
 
    19. Оперын үгэнүүдые юун гэдэг бэ?
        а) ариоза
        б) либреттэ
        в) опереттэ
 
    20. “Энхэ-Булад баатар” ямар түлэбэй зохёол бэ?
        а) драмын
        б) прозын
        в) шүлэгэй

гаршаг