Абидуева Лариса Николаевна,
Хэжэнгын аймагай интернат-һургуулиин
буряад хэлэнэй багша
 
 
Буряад литератураар тестнүүд
 
ХОЦА НАМСАРАЕВ “ТАЙШААГАЙ ТАШУУР”
 
10 класс
 
    1. Х. Намсараев хэды ондо түрөөб?
        а) 1899
        б) 1909
        в) 1889
 
    2. Уран зохёолшын түрэһэн нютаг:
        а) Дээдэ Хэжэнгэ
        б) Хэжэнгэ
        в) Эдэрмэг
 
    3. Үргэжэ абаһан гэртэхиниинь:
        а) Галсанай Балдантан
        б) Сэбэгэй Намсарайтан
        в) Бадлаагай Дагбатан
 
    4. Хуушан монголдо һургаһан багшань:
        а) Найдан Абидуев
        б) Бадлаагай Дагбатан
        в) Галсанай Балдан
 
    5. Х. Намсараевай наһанайнь нүхэр һамган:
        а) Гутабай Бальжад
        б) Балданай Гүнжэд
        в) Галшын Должод
 
    6. Х. Намсараевай түрүүшын зохёол:
        а) “Үбгэн гэлэнэй үгэ” поэмэ
        б) “Үншэдэй үхэл” рассказ
        в) “Харанхы” пьесэ
 
    7. Монголой уран зохёолшо Ц. Дамдинсүрэнэй Х. Намсараевай “Үбгэн Гэлэнэй үгэ” дууряажа бэшэһэн зохёол:
        а) “Толи Гэндэн”
        б) “Сэсэн Сэнгээ”
        в) “Ула ба зула”
 
    8. “Цыремпил” гэжэ зохёолоо ямар нэрэтэй роман болгожо үргэлжэлүүлһэн бэ?
(Үүрэй толон)
 
    9. Х. Намсараевай нйаруулһан үльгэр:
        а) “Аламжа Мэргэн”
        б) “Хараасгай Мэргэн”
        в) “Үбгэн Жэбжээнэй”
 
    10. Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай үедэ бэшэһэн зохёолынь:
        а) “Нэгэтэ һүни”
        б) “Үүрэй толон”
        в) “Тайшаагай ташуур”
 
    11. “Тайшаагай ташуур”хадаа …
        а) комеди
        б) драма
        в) угай бэшэг
 
    12. Уран зохёолшо хэнэй бэшэһэн угай бэшэгүүдые шудалааб?
        а) Ц. Сахаровай
        б) В. Юмсуновай
        в) Ю. Ломбоцыреновэй
 
    13. Хориин 11 эсэгэнэрэй отог зоной нэрэнүүдые тооложо бэшэгты.
 
    14. Гулваанарай тайшаада бариһан хүндэ:
        а) Тараг
        б) Табагтай мяхан
        в) Төөлэй
 
    15. Николай хаанай Ринчин-Доржо Дымбыловтэ хүртөөһэн хэргэм:
        а) Ахалагша тайшаа
        б) Хасагай атаман
        в) Есаул
 
    16. Гүрэмбэ лама тайшаа ноёной хатанда хэн гэжэ ханданаб?
        а) Хатан абгай
        б) Хатан эгэшэ
        в) Хатан Долгор
 
    17. Тайшаа ноён Гүрэмбэ ламые юун гэжэ нэрлэбэб?
        а) мэхэтэй үнэгэн
        б) шарахан һолонго
        в) хара нохой
 
    18. Хатан Долгорой түрэһэн нютаг:
        а) Түгнын хоймор
        б) Агын тала
        в) Хэжэнгын гол
 
    19. Ноёной нохойн хүл хуха сохиһон хүбүүнэй нэрэ:
        а) Сонинпол
        б) Зата
        в) Сэмпил
 
    20. Хориин Дүүмэ шатааһан зоной нэгэн:
        а) Сэмпил
        б) Гоншог
        в) Дэбэр
 
    21. “... хэн таниие үгытэй болгоо юм? Үгытэйдөө найража, дураараа ябаха һанаатай гүт? Үтэр минии урда һүгэдэгты! Мүнөө танай урда хэн байнаб? Танай урда Хориин 11 эсэгын ахалагша тайшаа...
    Энэ хэнэй үгэнүүд бэ?
(Тарба Жигжитов)
 
    22. Хэн эдэ үгэнүүдые хэлэнэб, ямар үедэ?
    “Хэзээ нэгэтэ үгытэй ядуу зондо жаргаха саг ерэхэ юм!... Таанар тэрэ сагые угтуулан хаража. Бодожо, оролдожо ябагты. Худал юумые хойшонь татагты, үнэн юумые өөдэнь үргэгты”
(Гоншог үбгэн, зохёолой түгэсхэлдэ)
 
    23. “Тайшаагай ташуур” зүжэгэй түрүүшын режиссер (декабрь 1945 оной)
        а) Ф. Сахиров
        б) В. Халматов
        в) В. Кондратьев
 
    24. В. Кондратьевай найруулһан “Тайшаагай ташуур” зүжэгэй гол нюурнуудые хэд бэлигтэй артистнар нааданаб?
(С. Будожапов, Д. Сангажапова, М. Елбонов г.м.)

гаршаг