Абидуева Лариса Николаевна,
Хэжэнгын аймагай интернат-һургуулиин
буряад хэлэнэй багша
 
 
Буряад литератураар тестнүүд
 
ХХ-ДОХИ ЗУУН ЖЭЛЭЙ УРДАХИ УРАН ЗОХЁОЛ
 
    1. ХХ-дохи зуун жэлэй урда буряад нютагуудта илангаяа дэлгэрэнги байһан үзэг бэшэг:
        а) ород
        б) монгол
        в) түбэд
 
    2. Зүүн Сибириин дээдэ һургуули хаана байһан бэ?
        а) Новосибирскдэ
        б) Казаньда
        в) Томскдо
 
    3. Түрүүшын буряад багшанарые нэрлэгты.
(Я.А. Болдонов, Р. Номтоев, М.Н. Хангалов г.м.)
 
    4. Буряадай түрүүшын үзэглэлнүүдые нэрлэгты.
(Н.С. Болдонов “Азбука”, Р. Номтоев “самоучитель”)
 
    5. Казаниин университедэй зүүн зүгые шэнжэлэгшэ эрдэмтэн, түрүүшын буряад эрдэмтэдые дэмжэгшэ:
        а) Н. И. Лобачевский
        б) Г. Н. Потанин
        в) О. М. Ковалевский
 
    6. Буряадай түрүүшын эрдэмтэдые нэрлэгты.
(Д. Банзаров, Г. Гомбоев, Ц. Жамсарано г.м.)
 
    7. Түрүүшын буряад бэшэмэл зохёолнуудай гол жанр:
        а) угай бэшэгүүд
        б) түүхэ бэшэгүүд
        в) үльгэрнүүд
 
    8. “Буддийский паломник у святынь Тибета” номой автор:
        а) Ц. Жамсарано
        б) Г. Цыбиков
        в) М. Хангалов
 
    9. Арадай аман зохёол суглуулагша, эрдэмтэн-этнограф:
        а) Ц. Жамсарано
        б) Ц. Онгодов
        в) Ц. Сахаров
 
    10. Балба орон
        а) Түбэд
        б) Энэдхэг
        в) Непал
 
    11. Муура рампан багша тухай үльгэрые оршуулагша:
        а) Р. Номтоев
        б) И. Сахаров
        в) Б. Барадин
 
    12. Түрүүшын буряад зүжэгүүдые автортайнь онсологты:
        а) “Үхэл”                                    1. И. Барлуков
        б) “Архиин зэмэ”                      2. Ч.-Лх. Базарон
        в) “Цырен малшан”                  3. С. Балдаев
        г) “Хаарташан”                          4. Д. Абашеев
 
        а-4, б-1, в-3, г-2
 
    13. “Хориин 11 эсэгын уг изагуурай туужа” гэһэн түүхын зохёолой автор:
        а) Д.-Ж. Ломбо-Цыренов
        б) В. Юмсунов
        в) С. Балдаев
 
    14. Б. Барадинай бэшэһэн номуудые нэрлэгты.
(«Сэнгэ баабай», «Шойжид», «Ехэ удаган Абжаа» г.м.)
 
    15. Эдэ үгэнүүдэй автор хэн бэ?
    “Хүн түрэһэн ёһоёо
    Хүлеэһэн сагаа һанахадам,
    Хүшэр хүндэ шабарһаа
    Хүсэлэн гараһан үльгэртэйл”
        а) Б. Барадин
        б) Х. Намсараев
        в) Д. Дашанимаев
 
Ч.-Һ. БАЗАРОН “ХААРТАШАН”
 
    1. Хаарта наадажа байхадаа, Доржо мүнгэеэ юун дороо хээд һуунаб?
        а) малгай
        б) дабшуури
        в) шэрдэг
 
    2. Доржын арада байһан хүн һамган дэгэлтын ороходо, хэн гэжэ ханданаб?
        а) худа
        б) зайһан
        в) худагы
 
    3. Хаартада хэһэн тэмдэг:
        а) харааб
        б) нугалаа
        в) толбо
 
    4. Доржын хүбүүдэй нааданхай:
        а) хүүхэлдэй
        б) хаарта
        в) шатар
 
    5. Доржын эсэгэ Цэрэн үбгэнэй сай үгы болоходоо, шанажа ууха юумэн:
        а) аарсан
        б) шаара
        в) нохойн хоншоор
 
    6. Цэрэн үбгэнтэнэй эдихэ юумэ үгы болоод, Тэхэдэ хашагдахадаа, 100 түхэригөөр худалдаһан юумэн:
        а) гунжан
        б) морин
        в) эрье хонин

гаршаг