Абидуева Лариса Николаевна,
Хэжэнгын аймагай интернат-һургуулиин
буряад хэлэнэй багша
 
 
Буряад литератураар тестнүүд
 
Ц. ДОН “БРЫНЗЫН САНХА”
 
10 класс
 
    1. Ц. Дон ямар нютагайб?
        а) Сэлэнгын аймагай Жаргаланта
        б) Бэшүүрэй аймагай Аяга нютаг
        в) Зэдын аймагай Үшөөтэ нютаг
 
    2. Ц. Доной зохёолнуудые нэрлэгты
 
(Хэрэг бүтэбэ”, “Хиртэһэн һара”, “Лодыриин зүүдэн” г.м.)
 
    3. Гамаагай нүхэр басаган:
        а) Балжаа
        б) Дариима
        в) Дулма
 
    4. Ехэ наһатанай һургуулиин географиин урок дээрэ хабхаг далай гэжэ бии гээд хэн буляалдаһан байгааб?
        а) Буяа Булад
        б) Хуба Гомбо
        в) Хумбаа Дагба
 
    5. Повестиин үйлэ хэрэгүүд ямар нэрэтэй колхоздо болоноб?
        а) Хубисхал
        б) Улаан туг
        в) Улаан малшан
 
    6. Энэ хэн бэ, точконуудай орондо нүгөө нюурай нэрэ бэшэгты.
    “Түглэгэр үргэн мүртэй, задарюун томо бэетэй, боршогор болоһон хара шарайтай, ехэнүүд нүхэтэй һарнагар хамартай, уралынь дамбагар зузаан, хоёр нюдэниинь сог мэтэ ялялзажа,...... нюурые алдангүй гэтэжэ, танижа ядаһан хэбэртэй, абяагүй һууна... ”
 
(Гомбо)
    7. Балданай Гомбые буруу харуулха гэһэн даабари абаһан хүн
        а) Няндаг
        б) Галин
        в) Дэлэг
 
    8. Аймагай ветеринар ямар нютаг ошоһон байгааб?
        а) Нарһата
        б) Хуһата
        в) Хасуурита
 
    9. Брынзэ соо ямар хорон хэгдэһэн байгааб?
(Арсеникум)
 
    10. Энэ хэн бэ?
        “... шоно мэтэ хүлмэгэд гээд, буруу хаража, милициин формо хубсаһатай хүнтэй дуугаралсана. Тэрэ айхабтар эдэбхитэй хүн янзатай, иишэ тиишээ хүнгэн солбоноор гүйнэ. Ябууд дундаа Должон тээшэ хулгай нюдөөр хаража, шүдэнэй сагаагаар миһэд гэнэ... ”
(Дэлэг старшина)
 
    11. Должоной нүхэсэдэг хүбүүн Ёндон ямар мэргэжэлтэйб?
        а) зоотехник
        б) агроном
        в) ветеринар
 
    12. Зохёолой темэ ба идей нэрлэгты.
 
    13. Повесть соо харуулагдаһан үе саг тухай үшөө ямар зохёолнуудые уншаабта, нэрлэгты.
 
    14. Санха, санхатаха гэжэ үгэнүүдэй удха тайлбарилагты.
     
    15. Ц. Доной 1937 ондо тушаалгаха үедөө дүүргээд байһан роман юун гэжэ нэрэтэй һэм?
        а) “Тужа соо”
        б) “Ой соо”
        в) “Брынзын санха”

гаршаг