Абидуева Лариса Николаевна,
Хэжэнгын аймагай интернат-һургуулиин
буряад хэлэнэй багша
 
 
Буряад литератураар тестнүүд
 
ЭСЭГЭ ОРОНОО ХАМГААЛГЫН АГУУЕХЭ ДАЙНАЙ
ҮЕЫН БА ҺҮҮЛЭЭРХИ УРАН ЗОХЁОЛ
 
    1. “Илахамнай лабтай” шүлэг хэн бэшээб?
        а) Ж. Тумунов
        б) Ц. Номтоев
        в) Х. Намсараев
 
    2. Дайнда ябаһан уран зохёолшодые нэрлэгты
 
(Ц. Номтоев, Д. Хилтухин, Ж. Тумунов, А. Уланов г.м.)
 
    3. Энэ шүлэгэй авторые нэрлэгты:
    Хүсэеэ барандаа хумиял!
    Хүбшэеэ барандаа татаял!
    Дутуу бэшэ, дүүрэнээр дурлая!
    Хахад бэшэ, хүсэдөөр алхая!
        а) Ц. Галсанов
        б) Ж. Тумунов
        в) Х. Намсараев
 
    4. Ж. Тумуновай гүрэнэйнгөө зүүн хилэ хамгаалжа байхадаа бэшэһэн зохёол:
        а) «Сэсэгмаа» пьесэ
        б) «Талын бүргэд» рассказ
        в) “Хилэ дээрэ” пьесэ
 
    5. Ж. Тумуновай баримтата повесть:
        а) “Наранай орохо зүг тээшэ”
        б) “Алтан бороо”
        в) “Эсэгэ хүбүүн хоёр”
 
    6. “Чудска нуур дээрэхи сууряан” поэмын автор:
        а) Ц. Галсанов
        б) Ц. Номтоев
        в) Х. Намсараев
 
    7. Н. Балданогой дайнай үеын ажабайдалда зорюулһан пьесэ:
        а) “Арадай хүбүүн”
        б) “Снайпер”
        в) “Байгалай загаһашад”
 
    8. Хэнэй мүрнүүд бэ?
    “Элинсэг хулинсаг эсэгым дуунууд!
    Эльгэ төөдэй эхым дуунууд!
    Ажал, тэмсэл сооһоо түрөөш,
    Алад холоһоо аша гушадаа ерээш”
        а) Х. Намсараевай
        б) Н. Балданогой
        в) Ш. Нимбуевай
 
    9. Б. Базароной шүлэгүүдэй суглуулбари:
        а) “Пост дээрэ”
        б) “Сэрэгшын лирикэ”
        в) “Илалта”
 
    10. Буряад уран зохёолшодһоо түрүүшын киносценарист:
        а) Д.-Р. Батожабай
        б) Ч. Цыдендамбаев
        в) Ц. Шагжин
 
    11. Түрүүшын буряад роман:
        а) Ч. Цыдендамбаевай “Банзарай хүбүүн Доржо”
        б) Ж. Тумуновай “Нойрһоо һэриһэн тала”
        в) Х. Намсараевай “Үүрэй толон”
 
    12. Уран зохёол соо эгээл үргэн удхатай, орёо байгуулгатай зохёол:
        а) туужа
        б) рассказ
        в) роман
 
    13. Түүхын баримтанууд дээрэ үндэһэлжэ бэшэһэн зохёол:
        а) Ж. Тумуновай “Сүхэ-Баатар”
        б) Ц. Шагжинай “Будамшуу”
        в) Ч. Цыдендамбаевай “Соном Гармаев”
 
    14. Ч. Цыдендамбаевай, Х. Намсараевай прозын зохёолнуудые оршуулагша:
        а) Г. Марков
        б) К. Седых
        в) М. Степанов
 
    15. Н. Рыбко хэнэй зохёолнуудые оршуулһан гээшэб?
        а) Д.-Р. Батожабайн
        б) Г. Чимитовэй
        в) Д. Жалсараевай

гаршаг