Нимбуевай уншалганууд – 2005Оролто үгэ. Ц-Д. Дондогой

«Маарагтамни, мартаагүйб шамаяа…»

Баир Номтоев – багша, журналист

Бата Цэрэндэлэгэй

Гэрэлма Цыдыповагай зохёохы замаар

Ким Цыденов – уран зохёолшо, багша

Намжил Нимбуев – элдин Эгэтын эрхим дуушан

Нютагаа магтан дуулагшад

Поэт Цыренжаб Бадмаев тухай

Ринчин Цыбенов. «Задаржа үрдеэгүй бэлиг»

Ц-Д. Дондогой «Нарһатын эрьедэ тоонтомни булаатай»

Ш. Нимбуев «Ёлкын дэргэдэ»

Ш. Нимбуевай «Ярууна» шүлэгэй анализ

Шираб Нимбуевай гайхамшагта бэлиг

Эдуард Будаевай зохёохы зам