НИМБУЕВАЙ УНШАЛГАНУУД

Оролто үгэ

    СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной эхин үеын гэшүүдэй нэгэн Шираб Нимбуевич Нимбуев байһан юм. Тэрээнэй хүбүүн Намжил Нимбуев эсэгынгээ замые дахажа, ород хэлэн дээрэ бэшэдэг эрхим поэдүүдэй нэгэн боложо тодороо һэн. 2003 ондо Эгэтын-Адагта – Ш. Н. Нимбуевай түрэһэн нютагта, тиихэдэ 2005 ондо Ехэ нуурай эрьедэ Яруунын залуушуулай наадан (фестиваль) үнгэрһэн байна. Эдэ үдэрнүүдтэ залуу һүрэгтэн нютагайнгаа суута поэдүүдэй нангин дурасхаалда зорюулан, аймагайнгаа хилэ дээрэ алтан үзэгөөр һиилэгдэһэн шүлэгүүдтэй шулуун хүшөөнүүдые бодхоогоо юм.
    2005 ондо Эгэтын-Адагта баһа нэгэ ехэ үйлэ хэрэг болоо һэн. Тэрэ хадаа Шираб Нимбуевай түрэһөөр 95 жэлэй ойдо зорюулһан научна-практическа конференци болоо һэн. Энэ конференци хадаа Эгэтын-Адагай дунда һургуулиин буряад хэлэн ба литературын багша Цырен-Ханда Жамсуевна Жамьяновагай үүсхэлээр эмхидхэгдэһэн байна. Эндэ Яруунын аймагай һургуулинуудай буряад хэлэнэй бүхы багшанар, һурагшад хабаадаа һэн. Тус конференцидэ һурагшад нютагайнгаа мэдээжэ уран зохёолшод, журналистнууд тухай элидхэлнүүдые бэлдэһэн байгаа. Эдэ элидхэлнүүдые согсолон ном болгожо гаргаха гээшэ ехэ һайхан хэрэг. Энэ хэрэгые тухандань хүргэхын тула Шираб Нимбуевай ехэ үри – Любовь Ширабовна тон ехэ юумэ хээ гэжэ онсолхо шухала.
     Дэмбэрэлтэ ехэ хэрэг олоной хүсөөр бүтэдэг. Гэбэшье нэгэ хүнэй шэн зориг хамаг юумэндэ түлхисэ болодог шуу даа. Тэрээхэн шэн зориг хадаа нютагаймнай суута хүбүүдэй нэгэн бэе тамирай мастер Жамса Дашиевай ашаар дүлэ бадаржа эхилээ. Манай сагай бэрхэшээлтэ энэ үедэ зоригоо мохонгүй тэмсэжэ, олондо, илангаяа залуушуулда жэшээ харуулжа ябаһан дүү нүхэрөө би магтажа, баярые хүргэхэ байнаб.
    Шираб болон Намжил Нимбуевууд шэнги бэлигтэн залуушуул сооһоо тодорон гараг лэ!

Цырен-Дулма Дондогой,
Буряадай ба Россиин соёлой
габьяата ажал ябуулагша

гаршаг