Шираб Нимбуевай гайхамшагта бэлиг
    Бэеэ халаажа,
    Бэлдэхын тула
    Уянгата оролтоор
    Урид эхилэе…
    Булагшье эхитэй,
    Булганшье эхэтэй,
    Барханшье һууритай,
    Байгалшье оёортой.
    Түрэл арадайнгаа уран зохёолой «гарынь ганзагада, хүлынь дүрөөдэ хүргэлсэһэн» олон зохёолшодой дунда Шираб Нимбуевай нэрэ нэрлэгдэхэл ёһоороо нэрлэгдэхэ зэргэтэй.
    Шираб Нимбуевич Нимбуев –буряад уянгата поэзиин эхи татагшадай нэгэн – 1910 ондо Яруунын аймагай мартагдашагүй Маарагта нютагта хэлэгүй аад, хэнһээшье сэсэн гүүлэдэг Боршогорой Нимбуугай бүлэдэ түрэһэн юм.
    Эсэгэнь Мүнхын Нимбу гэжэ нютаг соогоо һайн шатаршан суутай, нарин нягта дархан хүн һэн. Теэд 1921 ондо Шираб ахатай баганууд долоон хүүгэдээ орхижо, наһа бараа һэн. Шираб 11-тэйһээ ажал хүдэлмэри хэжэ, дүү хүбүүд басагадаа үргэхэ, хүмүүжүүлхэ талаар эжынгээ түрүү туһалагшань болоһон байна.
    Мартадаггүйб шамайгаа,
    Маарагта нютагни!
    Арадаа ойтой,
    Урдаа майлатай,
    Шулуутаһан оройтой,
    Шугытаһан хормойтой,
    Хабатай һайхан
    Хада уулатай.
    Боориин ногоон,
    Боролжын оёороор
    Дунгинаса, шааяса
    Дуулан урдадаг,
    Хүбшэһөө эхитэй,
    Хүйтэн сэбэрхэн
    Уһатай голтойш
    – гээд, тоонто нютагаа түүрээн магтана.
    Шираб Нимбуевай ажабайдалай ба ажаябуулгын намтарые бүхы уран зохёол сооһоонь шүлэглэн уншажа, наһанайнь шата элирүүлжэ боломоор.
    Хүн зондоо
    Хүндэтэй ябаһан,
    Һайхан сэдьхэлтэй,
    Һайхан хүсэлтэй,
    Үсөөхэн үхэртэй,
    Үхибүүд олонтой
    Үгытэй Нимбуугай
    Бүлэдэ түрэһэн тухайгаа
    Шираб Нимбуевич «Нимбуу Боршогор» гэһэн шүлэг соогоо бэшэнэ.
    Өөхөөр жэлээд,
    Үнэһэдөөд абаһан
    Модон самбарта
    Монгол үзэгүүды
    Холбон бэшэжэ,
    Хоноон уншажа
    Шададаг болоходоо,
    Шармайн оролдожо,
    Багша Ленинэй
    Нэрыень бэшээд,
    Баярлан хүнүүдтэ
    Харуулаа бэлэйб —
    гэжэ хуушан монгол үзэгтэ һураһанаа поэт омогорхон харуулаа.
    Арба хүрөөгүй
    Ардагар ябахадаа,
    Хаанта засагай
    Хамхаран унажа,
    Хубисхалай дүлэндэ
    Хухархынь харааб.
    Шэнэ засагай
    Шэгээ харуулжа,
    Ажалшадта баяр
    Асархынь харааб.
    Үй түмөөрөө
    Үймэлдэн байгаабди.
    Оршоһон нютагтаашье,
    Орон соогоошье,
    Байдалаа шэнэдхэн,
    Баатараар ажаллан…
    Хорёодтоо ойртоод,
    Комсомол болоод,
    Эрдэм һургуули
    Эрхилэн жүдхэжэ,
    Олон юумэ
    Ойлгон мэдэжэ,
    Ашата Ленинэй
    Алдарта партиин
    Арюун хэрэгэй
    Агитатор болонхойб
    гэһэн мүрнүүдээр Ш. Нимбуев түрэл таладаа түрүүшын колхоз эмхидхэлсэн ябаһанаа гэршэлнэ.
    Энэл үедэ Ш. Нимбуевай сэдьхэлэйнь оёорто:
    Жабхаланта арюун
    Жаргал сооһоо
    Һалбаран түрэһэн
    Һайхан дуунуудынь
    шэхэн соонь
    шэнхинэн байгаа,
    Шэнэ дали ургуулжа байгаа.
    Тиимэһээл хуушан монголоор гарадаг байһан «Буряад Үнэниие» 1931 оной намарай үглөөгүүр нэгэтэ абаад нээхэдээ, ерээдүйн поэт өөрынгөө түрүүшын шүлэгые анхаран, зүрхэеэ оболзуулан байһаниинь гайхалгүй.
    Түрүүшынь энэ шүлэг эдир залуу хүбүүнэй ажабайдалай саашанхи замай залуур боложо үгэһэн юм. Тэрээнһээ хойшо поэт–коммунистын шүлэгүүд газетэ болон «Тэмсэлэй шэмэг», «Бата зам» гэһэн журналнуудай хуудаһануудта, мүн амяараа номууд болон гаража эхилһэн түүхэтэй.
    Багаһаа хойшо һонор бэрхэ Шираб Нимбуев нютагайнгаа һургуулида һураһанайнгаа удаа 1930-1933 онуудта рабфакта, 1934-1936 онуудта комвузда һуража дүүргээ һэн. Удаань эхин һургуулида багшаар хүдэлхэ үедөө хүдөө нютагта соёл гэгээрэлэй хүдэлмэри ябуулха, түрүүшын колхоз байгуулха хэрэгтэ эдэбхитэйгээр хабаададаг байгаа.
    Энэ үеые тодорхойлһон мүрнүүдые «Дүлэ сасаржа ябаабди» гэһэн шүлэг уншахадаа, ойлгосотой болоно.
    Хорёод, гушаад онуудта
    Комсомол ябаһан наһаяа
    Одоо эрьен харахадаа,
    Омогорхонгүй аргагүйл!
    Ошо дүлэ сасаран,
    Орьёлмо хүсэтэй ябаалди.
    Уула хадын байгаа бол,
    Урбуулжа хаяха ябаалди.
    Шэнэ сагай эхинэй
    Шэнэ хүнүүд боложо,
    Улаан тугаа хиисхүүлэн,
    Урдаа, дээрээ гэрэлтүүлэн,
    Түрэл арадаа партитаяа
    Түүхын шэнэ харгыда
    Оруулалсаһан золтойдоо
    Омогорхоходо һайхан даа!
    Октябриин революциин илалта, совет засаг байгуулга, тэрэ үеын бурьялма ушарнууд, шэнэ үеын шэнэ хүн гээшэб гэһэн омог сэдьхэл хадаа хорёод оной залуушуулые социалис Эхэ оронойнгоо түлөө ехэ хэрэг үйлэ бүтээлгэдэ урмашуулан зоригжуулдаг байгаа. Залуу Нимбуев Ленинэй һүр жабхалангые, арад зонойнгоо баатарлиг хэрэг үйлые, инаг Эхэ ороноо магтан дуулаха ехэ дура хүсэлтэй байгаа.
    Хайшаа ябанаш –
    үргэн уужам харгы зам,
    Хайшаа ошонош –
    инаг түрэл арад зон.
    Альга табиха
    зайгүй олон һургуулид,
    Оньһо хүсэтэ
    элдэб үнгын машинад,
    Хайшааш хара –
    арадай хүбүүд эрдэмтэн,
    Хайшааш эрье –
    арадай хүбүүд – алдартан.
    Малшын басаган
    дээдын соведэй депутат,
    Таряашын хүбүүн –
    Шэдитэ наукын кандидат.
    Ажалай баатар
    алхам бүридэ хүндэтэй,
    Ашата засагһаа
    орден, медаль шагналтай.
    Байха бүхы
    үнэнэй үндэһэн эндэ бии,
    Эдэ бүгэдэ
    Ленин багшын гениһээ
    Эшэ үндэһэ
    абан илан мандаа!
    Эды һайхан,
    Эхэ ором шамтаяа
    Хэтэ мүнхын шуһа мяханай холбоотойб.
 
    Поэдэй түрүүшын «Шүлэгшын дуун» гэжэ номынь 1943 ондо, Эсэгэ ороноо хамгаалгын агууехэ дайнай эгээл түлэг үедэ хэблэгдэһэн байна. 1939 ондо Шираб Нимбуев СССР–эй уран зохёолшодой холбооной гэшүүн болоһон юм. Хамта дээрээ поэт хорёод ном хэблүүлээ. Тэрээнһээ гадна арбаад номуудые үхибүүдтэ зорюулан бэшээ. 1938 онһоо 1940 он болотор «Буряад–Монголой комсомолец» газетэдэ оршуулагшаар, удаань хоёр жэлэй туршада Буряадай номой хэблэлдэ үхибүүдэй литературын редактораар хүдэлөө.
    Поэт 1940-1946 онуудай туршада Монголой Арадай республикада СССР-эй консульствада хүдэлхэ зуураа, монгол хэлэ шудалжа, монгол уран зохёолшодой зохёолнуудые буряадшалжа, үргэн олон буряад уншагшадтаа хүргэһэн байна.
    Совет монгол арадуудай хани барисаан тухай, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн, дайнда шалгарһан герой хүбүүдтээ мүн илалтада зорюулһан шүлэгүүдые бэшэдэг байгаа.
    Жэшээнь:
    Сэлмэг дорюун шарайдаш
    Гэсэрэй шарай харанам,
    Сэсэн арюун нюдэндэш
    Гэсэрэй зориг харанам!
    Арюун дайнай дүлэн соо
    Арсалан шэнгеэр ябаһандаш,
    Эхэ орондоо һайшаагдан
    Дээдэ шагнал абаһандаш,
    Эрэлхэг арадтаа магтагдан
    Айлшаар мандаа ерэһэндэш,
    Манай баяр хэмжээгүй,
    Манай омог хизааргүй!
    гэжэ орденто снайпер Цырендаша Доржиевта зорюулжа бэшэһэн байна.
    «Шүлэгшын дуун» гэжэ номыень удаа дараалуулан, 1948 ондо «Баяр», «Эрхые һуранхаар, бэрхые һура» (1955), «Ёлкын дэргэдэ», «Шэгшыхэн хүбүүн» (1958), «Омогорхол» (1960), «Хоёр зүрхэтэйшүүл» (1961), «Сэдьхэлэй дуун» (1962), «Халаахай» (1964), «Тархайн хүбүүн Зархай»” (1965) шүлэгүүдэйнь номууд хэблэгдэн гараа.
    Поэдэй зохёохы замые ажаглан харахада, гол түлэб гурбан һалаагаар хүгжэнэ гэбэл, алдуу болохогүй: лирическэ шүлэгүүд, сатирическэ зохёлнууд болон хүүгэдтэ зорюулһан онтохонууд.
    Ш. Нимбуевай зохёолнуудай гаршагтай танилсахада, Эхэ ороноо, тоонто нютагаа, түрүү зоноо магтаһан шүлэг, дуунуудые, эрдэм, наукын эди шэдиие, мүн замбуулиниие эзэмдэгшэдтэ, түүхын шэнэ шэнэ хубилалтануудта тон саг соонь зорюулагдаһан зохёолнудые бэшэдэг байгаа.
    Жэшээлхэдэ:
    «Алдарта Гагаринда Алдар соло!»
    «Зүб хэлэнэ партимнай» г. м.
    Поэт хаанашье ябахадаа, тоонто нютагаа тэхэрин ерэжэ, түрэл зоноороо эльгэлхэ тон дуратай байһанаа иимэ мүрнүүдээр гэршэлнэ:
    Эсэгынгээ буусын
    Эдэгэнхэй һуурида
    Зүлгэтэн хүхэрһэн
    Зөөлэхэн ногоон соо
    Хоритой, арбатай
    Хоёр хүбүүдтэеэ
    Нюсэгэлжэ, сээжэеэ,
    Нюргаяа һуллаад,
    Эртын заншалай
    Эрхэдэ абтажа,
    Хүлэгүүдтэл гурбуулаа
    Хүльбөөбэбди һайса.
    Иихэдээ эхэтэеэ,
    Эсэгэтэеэ золгон,
    Уулзаһандал һанажа,
    Уяран баясабаб.
    Угынь залгаха
    Ашанарынь харуулхаа
    Асарһандал болобоб.
    Нютагайнь хаданууд амиды мэтэ ууган хүбүүгээ угтаһан шэнгеэр Ш. Нимбуевта һанагдана:
    Хаража дурлаһан
    Хадануудни, барһадни,
    Амидыран, намайгаа
    Амаршалан мэшэеэбэ.
    Нюураа харуулжа,
    Нютагаа ерэһэндэм,
    Барһадни, таанарни
    Баярлан угтажа,
    Эды һайханаар
    Энеэбхилэн байнат.
    Таанараа тэбэрижэ,
    Таалан эльбэжэ,
    Олые һананаб,
    Холые шэртэнэб…
    Түрэл нютагайнгаа хүнүүдтэ зорюулһан шүлэгүүдынь олон:
    Баян кохозой
    Баабайнарай нэгэн
    Базаров Нима
    Базарович
    Волгын сонхоор
    Бултайн, намайе
    Миһэлзэн хаража,
    Мэндэшэлээд үнгэрбэ – гэжэ нютагтаа Ааха Нима гэлсүүлдэг, Маарагтада түрүүшын ТОЗ тогтоолсоһон нүхэртөө зорюулаа.
    Офицер Мархайе
    Обёорбоб альбом соонь,
    Баруун фронтдо
    Байлдажа ябахадаа,
    Энээхэн зурагаа
    Эльгээгээ һэн гэртээ.
    Энэ офицер
    Эрэлхэгээр тэмсэн,
    Хайрата ороноо
    Хамгаалалсан ябатараа,
    Үрөөһэн хүлөө
    Үргөөд уянхай,
    Хоёр таягтай
    Хоёр медальтай
    Бусаа бэлэй.
    Бусан сасуу
    Хамсыгаа шаман,
    Хамтынгаа ажалда
    Оролсоо бэлэй
    Ошотой, зоригтойгоор… — гэжэ үеынгөө нүхэр, 1930-аад оной Эгэтын-Адагай комсомолой эмхиин түрүүшын секретарь, партийна ажалда бүхы наһаяа зорюулһан Базаржап Гончикович Гончиков тухай бэшэнэ.
    «Яруунаар аяншалга» гэһэн цикл соогоо поэт:
    Яаран шамдуу гүйлгэлдэн,
    Яруунын нютаг Үльдэргэ
    Хүрэжэ ерэбэбди… угтаба…
    Клубта хүн зон шэгээтэй,
    Багша, герой Номтоев
    Баярай үгэ, юрөөлнүүдэй
    Дали дээрэ үргүүлэн,
    Дабхар зориг эршэлнэ.
    Баатарайнгаа Одо, орденуудаа
    Алтаруулан, яларуулһан
    Анда нүхэр Цоктодоо
    Бэлдэжэ ошоһон амаршалгаяа,
    Бэлэг сэлэгээ хамтаруулаад
    Барюулха зуураа, зохёолоороо
    Байгуулһан габьяаень дурдабабди – гэжэ Багша, Зохёолшо, Герой Цокто Номтоевай 60 наһанай ойдо ерэһэн тухайгаа дурдана. Нэрлэгдэһэн цикл соо «Баярлуулһандаа баяртайбди» гэһэн шүлэгые сэдьхэлээ ханан уншанабди.
    Үльдэргэ, Маарагта, Хангирай,
    Үлзытэ, Догнын ажалшадтай
    Хайшалалгын сарайн хажуудашье,
    Хабтайһан ногоон дободошье
    Уулзажа, шүлэгөө уншажа,
    Урма зоригынь бадаруулан,
    Баярлуулжа ябаһандаа
    Барандаа захагүй баяртайбди.
    Ш. Нимбуевай сатирическэ зохёолнууд тон олон юм. «Толитой жэбжэлтэ» гэһэн шүлэгэй цикл сатирическэ зохёолнууд соонь ехэ һуури эзэлдэг.
    Жэбжээнэйн хүбүүн –
    Жэбжэлтэ мэргэн
    Гушаадхан наһатай,
    Гудагархан бэетэй.
    Мэшэеэһэн шарайтай,
    Мэхэтэйхэн харасатай,
    Ямаршье хэлээр
    Ярижа шададаг,
    Ямаршье номые
    Ябууд уншадаг,
    Далан долоон
    Дабаанай саанаһаа
    Зүүнэй һүбые
    Зүндөө харадаг.
    Дүшэн абяанай
    Дүүеэн сооһоо
    Инзаганай абяа
    Илгажа танидаг.
    Хүсэһэн юумэеэ,
    Хүнэй һанаашы
    Тодолон харуулдаг
    Толи зүүнхэй
    Үргэн гаһар
    Үбсүүн дээрэ
    Мэргэниие хэншье
    Мэхэлжэ шадахагүй.
    Жэбжэлтын толидо тудалдаһан элдэб хүйхэрнүүд: мэхэшэн, эдилгэшэн, абалгашан, һальхай, һалхин хүнүүд, ажал хүдэлмэридөө хайша хэрэгээр хандадаг, хойрог амитад галай ошо дүлөөр хайруулһандал тэрээнһээ айдаг, ошохо газарынь, орохо нүхэниинь олдохоо болидог, тиимэһээл заһархал хэрэгтэй.
    1964 ондо хэблэгдэһэн «Халаахай» гэжэ номынь шаб гэмэ шангахан, шабхуур зохёол болоо гэхэдэ зүбтэй байха.
    Сатирическэ зохёолнуудынь хадхуур хэлээрээ, хурса удхаараа манай ажабайдалда ушардаг элдэб дутуу дундануудые усадхалгада туһа хүргэдэгынь дамжаггүй.
    Ш. Нимбуев «Буряад–Монгол» газетын редакцида хүдэлхэдөө, «Мархайн аша Тархай» гэһэн гаршаг доро сатирическэ булан хүтэлбэрилдэг байһан юм. Нэгэтэ редакцида буряад дэгэлтэй наһажаал хүн орожо ерээд: — «Мархайн Аша Тархай» гэжэ суурхаһан Шираб Нимбуев поэт алин гээшэб, би тон шухала хэрэгтэй һэм, — гэжэ томоотойгоор хэлээд, миһэдшье гэнгүй, хандаад, — «Би Суулгын хүмби», — гээ бэлэй.
    Тэрэнэй һүүлээр хэды хоноод байхада, «Үүсэшэн ба һэрхэ» гэжэ шүлэглэмэл фельетон гараа һэн.
    Дээһэ баринхай
    Дээрэлхүү үүсэшэн
    Үндэр һэрхэеэ
    Үүсэлхэ даабаритай
    Ерэн гэхэдээ
    Ехээр сошолой:
    Ута һахалтай,
    Урга эбэртэй
    Ууртай һэрхэ
    Урдань ерээд,
    Бабанан шангаар
    Бадашан хэлээ:
    — Элисэг хулинсаг
    Эсэгэһээш эхилээд,
    Таанарые тэжээгээбди
    Тарган мяхаар,
    Тараг сагаагаар!
    Ямаанай сэмгэ
    Яһалал һороот,
    Ямаан даха
    Яһалал үмдөөт!..
    Ямаанай угые
    Яахадаа, теэд
    Таанар мүнөө
    Таһалжа байнат?!
    Тонило эндэһээ
    Амиды дээрээ,
    Толгойгоо эндэ
    Хаяа үдыдөө!
    Шүдөөрөө хамарыеш
    Хагза шуу
    Хазажархихаб!
    Шүбгэ эбэрээрээ
    Ханшарыш хуу
    Хадхажархихаб!
    Дээрэһээш тиигээд
    Дэбһэжэ, дэбһэжэ,
    Хаяжархихамни!
    Айһан үүсэшэн
    Зогсошолой,
    Байһан газартаа
    Зоогдошолой…
    II
    Бодожо үзэхөөр
    Болоо, нүхэдүүд:
    Дулаан дахада
    Дуратай аад лэ,
    Тарган мяханда
    Тамшаадаг аад лэ,
    Һамнаад хөөбэриинь
    Шарбуунса болгожо,
    Шаали оёжо
    Шадаха байтараа,
    Һаагаад һүөөрнь
    Сайгаа һүлэжэ,
    Сагаа даража
    Болохо байтарнь,
    Үдэсэ ехэтэй,
    Өөхэлиг мяхатай,
    Хадада дуратай,
    Харууһа багатай
    Ямаагаа, юрэдөө,
    Яахадаа хюдаха
    Болоо зонбибди?
    Бодожо үзэел!
    Иигэжэ уран зохёолшо арадтаяа холбоотой, зонойнгоо һаналтай һаналаа нэгэдэн ябаха гээшэ, үнэхөөрөөшье, поэт хүнэй хуби заяанай зол     жаргал мүн.
    Хорёод жэлэй урда бэшэгдэһэншье һаа, мүнөө болотор удхаяа гээгээгүй поэдэй «Угаалга» гэһэн шүлэгөөр сатирическэ зохёолнуудайнь тобшолол дүүргэе.
    I
    Эндэ тэндэ
    Эгтэй гэнтэ
    Уршаг татаһан
    “Угаалган” болоно.
    Тэрэниие буруушаан,
    Тэмсэхэ саг ерээ.
 
    II
    Сельмагһаа малгай
    Сэрэнжаб абалай.
    — Угаангүй үмдөө һааш,
    Ошондо эдюулхэ,
    Угаагаад үмдөө һаа,
    Урматай ябахаш, -
    Гэлдэбэ хажууһаань
    Генденов, Гергенов.
    Хашараашье һаа, Сэрэнжаб
    Хахадые абаба.
    Бултадаа гараба,
    Булан соо оробо.
    Айлһаа стакан
    Асараад, ээлжэлэн
    Ууба… Шүүд- шүүд
    Уршагад гэлдэнэ.
    Амаа хамсыгаараа
    Аршаад абана.
    Тамхилна, хөөрэлдэнэ,
    Ташаганаса энеэлдэнэ.
    Уугаашань байн байн
    Урма зоригынь
    Бага зэргээр
    Бадаруулжа эхилбэ.
    Хото соо гэжэгэнэжэ,
    Хорхой годигоножо,
    Дабирхайшье халаба даа,
    Дааганшье тангарба даа.
    Баяжашаһан Сэрэнжаб
    Баһа хахадые
    Абаад лэ ерэбэ,
    Амтархаад лэ уубад.
    Булуудха шэнгеэр,
    Бурд лэ һүрөөд,
    Хахадые Генденов
    Хармаанлаад ерэбэ,
    Хажуудаа хоёрые
    Дахуулаад ерэбэ.
    Халамгай хоёрынь
    Хахад хахадтай,
    Карандаш – автомат
    Угаажа эхилэнхэй.
    Угаалгашье
    Улам түргэдэбэ,
    Угаагшадшье
    Улам дашуурба.
    Салин угаагшад
    Саанань бии хаш.
    Дам саашалжа,
    Даамжаран хэтэржэ,
    Юунэй болоһые,
    Юрэдөө, мэдэнэгүйб.
    Яаралтай аад лэ,
    Ябашоо һэм даа,
    Болохол юумэниинь
    Болоо бэзэ даа.
    III
    Сэлэнгэ мүрэниие
    Сээжэсээ болгоһон,
    Үдын гүнзэгые
    Үбдэгтөө оруулһан
    Ахашуул юунһээшье
    Айдаггүй хамнай.
    Түбэг һүйд татаад,
    Түрмэдэшье орохо
    Тодхор заримандань
    Тохёолдожо болодог.
    Хүниие сохёод гү,
    Хүндэ сохюулаад гү
    Үглөөгүүр гэмшэхэ,
    Үһэеэ зулгааха
    Үешье болодог.
    Үхибүүдээ, гэртэхинээ
    Үймүүлхэ, айлгаха
    Ушаршье байдаг.
    Манаранхай тархяар
    Машина жолоодобол,
    Авари хүрэтэр
    Арбаад лэ алхам шуу.
    Газарта тарайшоод,
    Гахайе тэбэришоод,
    Хурхиржа хэбтэхэ
    “Хубишье” тохёолдодог.
    Олоной үмэнэ
    Олигоо алдажа,
    Шоо үзэгдэн,
    Шобто харагдан,
    Нэрээ хухарбал,
    Нээрээл муухай даа!
    Үргэн олон уншагшад Ш. Нимбуевые хүүгэдэй зохёолшон, Буряадай Маршак гэлсэдэг. Энэншье үндэһэтэй. Поэт хүүгэдтэ зорюулжа, арба     гаран номуудые бэшэжэ, эдир үетэнэй эрхим нүхэр болохо ёһоороол болонхой. Шираб Нимбуев өөрөө хэдэн хүүгэдэй эсэгэ, багша мэргэжэлтэй, һонюуша, өөрэ, хёрхо, хүхюу зантай, хошонгууша, үгэ хэлэндэ бэрхэ байһан тула, үхибүүдэй психологи, наһанайнь илгаае тон зүбөөр ойлгодог дээрэһээ тэдээндэ һонирхомоор, һургаал заабари абамаар зохёолнуудые бэшэдэг байгаа.
    Номойнь гаршагууд энээниие гэршэлхэ зам: «Эрхые һуранхаар, бэрхые һура» (1955), «Омогорхол» (1960), «Хоёр зүрхэтэйшүүл» (1961) г. м.
    Тэдэнэйнь дундаһаа илангаяа шүлэгөөр бэшэгдэһэн онтохонууд онсо илгарна. Онтохон ба үльгэртэ дурагүй хүүгэд гэжэ байдаггүй. 1965 ондо Буряадай номой хэблэлээр гараһан «Тархайн хүбүүн Зархай» гэһэн номыень нэгэ һуудалаар, тархяа үргэнгүй, амяа татангүй, ехэ багагүй уншаһан байхабди.
    «Танилсая, нүхэд,
    Тархайн хүбүүн
    Зархай гээшэб!
    Зарпагархан амандам,
    Зантагархан тархидам
    Эгээл тааруу
    Энээхэн нэрэ
    Эжымни үгөө юм.
    Тажаарһан бэетэй
    Тарзагархан хадамни,
    Шадалгүйхэн ха гэжэ,
    Шамарлажа байлайт.
    Шандааһааршье шангахан,
    Шадалааршье пуглихан,
    Шанартайхан лэ байхаб.
    Ухаагааршье хүнүүд
    Урдамни ороогүй юм», – гэжэ Зархай өөр тухайгаа хөөрэнэ.
    Зархайн аманиинь адалга, хэлэниинь хэдэргэ, үргэниинь үлирбэ, зантагар тархинь ухаатай, нэрэнь суутай һэн тула, хара һанаатай Харлай хааниие эрын бэрхээр, үгын хурсаар үрсэлэн үүсэлээд, арбан тулам алтынь абажа, үгытэй хүнүүдтэ, үншэн хэнзэнэртэ хуу бараниинь хубаажа үгэхэдэнь, эдир уншагшад үнэн зүрхэнһөө баярладаг ха юм. Зохёолшын олон жэл соо бэшэһэн түүбэри зохёолнуудынь 1969 ондо «Шэлэгдэмэл зохёолнууд» гэжэ нэрэтэйгээр гараһан.
    1980 ондо Шираб Нимбуевай түрэһөөр 70 жэлэй ойдо зорюулагдаһан, «Һайхан сагай магтаал» гэһэн зохёолнуудайнь соглолбори Буряадай номой хэблэлээр гараһан юм. Нютагай басаган, поэтесса Цырен–Дулма Цыреновна Дондогой тэрэнииень хэблэлдэ бэлдэһэн байна.
    Поэт арад зондоо хэмжэшэгүй аша туһатай байһанаа мэдэржэ, бүхы зохёохы замайнгаа тобшолол дүн гаргажа, сэдьхэлээ ханажа, баярлажа байһанаа гэршэлжэ:
    Үй түмэн
    Үгэнүүд сооһоо
    Шэмэтэй хүсэтэйень
    Шэлэн шүүрдэжэ,
    Шүлэгтөө хоноон
    Шүрэбдэн һуухадаа,
    Дуунайнгаа дээжые
    Духаряадал салгидхан,
    Баатарлиг арадтаа
    Барижа байхадаа,
    Сэдьхэлни ханажа,
    Сэсэгээр һалбарнал даа – гэжэ шүлэглэн бэшэһэн байдаг.
    Ш. Н. Нимбуев хаанашье, ямаршье ажалда хүдэлхэдөө, урагшаа һанаатай, шударгы, ябаһан газартаа энеэдэ, зугаа гаргадаг, үнэн сэхэ зантай, һайхан һанаатай, хүндэмүүшэ, зонтой нүхэдтэй хүн байһан юм.
    Мартагдашагүй Маарагта нютагай, малгайгүй Моодхон Харгана обогой, хэлэгүй аад, хэнһээшье сэсэн гүүлэдэг, үхэр үсөөнтэй, үхибүүд олонтой, үгытэй Нимбуугай хүбүүн – поэт, лирик, сатирик, оршуулагша, журналист, нютагайхидай омогорхол болоһон, оройн сагаан одон шэнги Шираб Нимбуевтаа аман үгөөрөө алтан субарга бодхоонобди!
Жаргал ГУРОБАЗАРОВ,
Алдар ДОНДОКОВ,
Эгэтын-Адаг

  


гаршаг