Мал ажал тухай

Адууһанда хабаатай үгэнүүд

Унаган, дааган, үреэ морин, һоёолон морин, азарга, гүйгөөшэ, жороо морин, һайбар ябадалтай морин, мори заһаха, адуу дэллээн, адуу тамгалха, һайхан дэлһэтэй морин, хээгшэ гүүн, шаргагшан, зээрдэгшэн, хулагшан, борогшон, мори тэргэлхэ, хүллэхэ, хазаар морин, морёор бухал шэрэхэ, балхууша шэрэхэ, мори эмээл, арьбан, далан, хита, омһон, морин тармуур, морин хажуур, морёор харайлгаха,гүйлгэхэ, оодорхо, соёрхо, бүншэхэ, хатарха, шогшохо г. м.

Таряан ажал тухай

Һайн газар, газар хахалха, борнойлхо, таряа тариха, хуряаха, паар хахалха, трактор, сеялкэ, анзаһан, культиватор, комбаин, молотилка, шэниисын таряан, обёос, хара таряан, бүдүүн таряан, гэршүүхэ, наран сэсэг, будаа тариха, уһалуури газар, ханааб малтаха, хара шоройтой газар, баян газар, булангир шоройтой газар, элһэлиг газар, һалхитай газар, хуурай газар, намаг газар, гүнзэгыгөөр газар хахалхада таряан һайнаар ургадаг, алтан шара шэниисэ, аржагар шара обёос, баян ургаса, кукуруза тарилга г. м., огородой эдеэн, хартаабха, капуста, лук, һонгино, мангир, үгэрсэ, помидор, помидор һуулгаха, үгэрсэ уһалха, хартаабхын үбһэ түүхэ, шорой обоолхо, хартаабха малтаха г. м.

Үбһэ ногоон тухай

Сабшалан, хадалан, үбһэ сабшаха, тармаха, хуряаха, бухал табиха, хог тармаха, бухал шэрэхэ, гар хажуур, тармуур, балхууша шэрэхэ, шүүдэрэй хатаһан хойно үбһэ тармаха, шэмэтэй хоолтой үбһэн, хяаг үбһэн, үлэн үбһэн, һобхон үбһэн, голой үбһэн, талын үбһэн, ойн үбһэн, үбһэ һүрилхэ, һүри нюруулха, һүрихэмжэхэ, сабшаһан ба хуряаһан газар тармаха гэхэ мэтэ.
 
Мүн тэмдэгэй нэрэ заахадаа, ажал хүдэлмэридэ ба эстетическэ хүмүүжүүлгэдэ тусхай анхарал табижа, тон таараха жэшээнүүдые үзэһэн дүримдэнь үгэжэ, тэмдэгэй нэрэ һайнаар, гүнзэгыгөөр ойлгуулхые оролдохо болоно.

Үхэртэ хабаатай үгэ ба найруулганууд

Тугал, буруун, хашараг, гунан, гунжан, дүнэн, дүнжэн, сар, үнеэн, буха, үнеэ һааха, үнеэ ажаллаха, һайн үүлтэрэй үнеэн, үүлтэр һайжаруулха, харагша үнеэн, хүригшэн, хуагшан, алагшан, эреэгшэн, эбэртэ мал, мүргэдэг сар, һүтэй үнеэн, үдхэн, һайхан һүтэй үнеэн, үнеэнэй һүн, үхэр тараг, үхэрэй мяхан, үхэрэй арһан, үхэр адуулха, үхэр залаха, үхэр уһалха, үнеэ һааха, үнеэ урлюулха, һубай үхэр, хайдаг үнеэн, томо хүхэтэй үнеэн, хюһаран үнеэн г. м.

Хони ямаан тухай

Хурьган, түлгэ, зуһаг, бүдүүн хонин, дүрбэн шүдэнэй хонин, табан шүдэнэй хонин, найман шүдэнэй хонин,эшэгэн, шүдэлэн, бүдүүн ямаан, һубайхонин, тэхэ, һэрхэ, эрье хонин, хуса,шүлгэ,монгол хонин,метис хонин, холимогүүлтэрэйхонин,хониной нооһон, хурьганай нооһон, хонин дэгэл, хурьган малгай, ямаан даха, ямаан дэгэл, ямаанай хөөбэр, хони адуулха, хони хуряаха, хони һааха, хэнзэ хурьган, эхир хурьган, хони заядаха, хони таргалуулха, хониной хотон, хониной бэлшээри г. м. Эдэ үгэнүүдые оруулжа, ажал хүдэлмэритэй хабаатай мэдүүлэл зохёожо, үзэһэн дүримдөө үгэхэ.

гаршаг