Жамьянова Цырен-Ханда Жамсуевна

Буряад литератураар үзүүлбэринүүд


Оролто үгэ

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс <<

          “Гэсэр” үльгэрэй хэблэлнүүд
          Аман зохёол суглуулагшад ба шэнжэлэгшэд
          Аполлон Шадаев. Шампии баабай
          Арадай аман зохёол
          Гэсэр
          Совет үеын аман зохёол
          Үльгэрнүүд
          Үльгэршэд
          Үльгэрэй уран арганууд
          Хоца Намсараев. Цыремпил
          Ц. Дон. Хиртэһэн һара

9 класс

10 класс

11 класс


гаршаг