Жамьянова Цырен-Ханда Жамсуевна

Буряад литератураар үзүүлбэринүүд


Оролто үгэ

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс <<

          XX зуун жэлэй II хахадай уран зохёол
          Африкан Бальбуров. Зэдэлээтэ зэбэнүүд
          Барадий Мунгонов. Харьялан урдаа Хёлгомнай
          Даши-Рабдан Батожабай. Төөригдэһэн хуби заяан
          Дондок Улзытуев
          Николай Дамдинов. Эсэгын нэрэ
          Рецензиин түсэб
          Сочинениин эрилтэнүүд
          Уран зохёолой геройдо характеристикэ үгэхэ түсэб
          Уран зохёолой жанрнууд
          Хүдөө нютагые шэнэлэн хубилгажа, шэнэ байдал байгуулха үе
          Цыденжаб Жимбиев. Гал могой жэл


гаршаг