Жамьянова Цырен-Ханда Жамсуевна

Буряад литератураар үзүүлбэринүүд


Оролто үгэ

5 класс

6 класс <<

          Аламжа Мэргэн
          Баваасан Абидуев. Сонхоор малайһан һара
          Бабу-Доржо Батоев. Хээрын нүхэнэй нюуса
          Владимир Петонов. Минии Росси
          Гунга Чимитов. Табан хурган
          Дарижаб Дамдинов. Сэлэнгэ
          Лопсон Тапхаев. Фермын үхибүүд
          Оньһон үгэнүүд
          Солбон Ангабаев. Хайранга
          Уран зохёолой жанрнууд
          Цырен Базар Бадмаев. Будамшуугай орон нютагаар Сережын аяншалга
          Цырен-Доржо Дамдинжапов. Юрын буряад эхэ
          Чимит Цыдендамбаев. Талын аадар
          Чимит Цыдендамбаев. Шэнэ байшан

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс


гаршаг