Жамьянова Цырен-Ханда Жамсуевна

Буряад литератураар үзүүлбэринүүд


Оролто үгэ

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс <<

          Ардан Ангархаев. Мүнхэ ногоон хасуури
          Доржи Эрдынеев. Ехэ уг
          Д-Р. Батажабай. Багшашни хэн бэ?
          Лопсон Тапхаев. Ёохор
          Матвей Осодоев. Ууган хүбүүн
          Мэлс Самбуев. Ленинград тухай шүлэгүүд
          Николай Дамдинов. Декабристын бэһэлиг
          Прозо тухай мэдээн
          ХХ зуун жэлэй II хахадай буряад литература
          Ц.-Д. Дондокова. Шулуунууд дуулана
          Цырен-Базар Бадмаев. Итали тухай шүлэгүүд
          Цырен Галанов. Саран хүхы

10 класс

11 класс


гаршаг