Бэеын хубинууд тухай

Аман

-      Ехэ, томо
-      Бага, жаахан
-      Зарпагар
-      Ангалзаһан, ангаганаһан
-      Үрэбхиһэн
-      Шуухирһан
-      Амгагар
-      Жүлжэгэр

Гарнууд

-      Ута
-      Богони
-      Тохир мохир
-      Сэрбэгэр
-      Сэбэр гоё
-      Шүрбэһэлиг
-      Удаһалиг
-      Пүнтэгэрхэн
-      Үенүүдынь хонхойлдожо, үхибүүнэй гартал адли
-      Һааритай
-      Жэрбэгэр
-      Морхигор

Һахал

-      Хазаар
-      Ямаан
-      Шүрбэгэр
-      Бүтүү
-      Хирбэгэр, ербэгэр
-      Хирбээ
-      Хара – сагаан
-      Үдхэн – шэнгэн, абар табар

Нюдэн

-      Галтай, согтой, залитай
-      Бэлтэгэр
-      Онигор
-      Зэртэгэр
-      Елэлзэһэн
-      Бүлхэгэр, бүлхыһэн
-      Дабхаряатай
-      Эмнисгээһэн
-      Уһатанги
-      Эрбэнэһэн
-      Нюлсаран, няагаһатай
-      Тогтууригүй
-      Онигор
-      Анигар
-      Бэлсэгэр
-      Пилхагар
-      Палхагар
-      Тэсхэгэр
-      Бүлхэгэр
-      Һүрмэгэр
-      Һэртэгэр

Нюдэнэй хараса

-      Хурса
-      Урин
-      Дулаахан
-      Энэрхы
-      Һулахан
-      Хүйтэн, шэрүүн, муухай, зэбүүн
-      Уйдхартай, гунигтай
-      Баяртай, хүхюун

Нюур шарай

-      Түхэреэн, дүүрэн
-      Хабтагар
-      Шалбагар
-      Гонзогор, гонзод гэһэн
-      Ута
-      Урбалдаһан гурбалжанай түхэлтэй
-      Урихан
-      Мэшэеэһэн
-      Хүйтэн, шэрүүн
-      Сэбэрхэн, гоё һайхан
-      Хөөрхэн
-      Сахалайтаһан
-      Бүдэнтэй
-      Шалхагар
-      Сэлсэгэр
-      Шиилагар

Сээжэ

-      Үргэн
-      Хүрхэгэр
-      Хабтагар
-      Хабигар, хобигор
-      Задарюун
-      Хабшагар
-      Хобшогор

Толгой, тархи

-      Зантагар
-      Томо, ехэ
-      Жаахан
-      Гонзогор
-      Хабтагар
-      Һарюу
-      Хуунигар
-      Хобигор
-      Халзан, хундан
-      Данхагар
-      Зантагар
-      Зэнтэгэр

Үһэн

-      Хара – сагаан, шара, хүрин
-      Бууралтаһан
-      Шэрүүн — зөөлэн
-      Сэхэ – буржагар, долгитоһон
-      Будаһан
-      Үдхэн – шэнгэн
-      Нарбагар
-      Ноопогор
-      Ута – богони
-      Үрзэгэр
-      Шэрэлдэнхэй
-      Һаглагар
-      Һэглэгэр

Урал

-      Нимгэхэн
-      Зузаан, дамбагар
-      Улаахан
-      Үнгэгүй
-      Хүхэ зупи
-      Шалбагар
-      Хөөрхэн
-      Омголонтонхой

Хамар

-      Бүхэтэр
-      Няасагар
-      Томо, жаахан
-      Хабтагар
-      Һарнагар
-      Бүргэд
-      Шииганаһан
-      Бүтэнхэй
-      Хартаабхадал
-      Морхообтол
-      Шантагар
-      Бүдэнтэй
-      Һарюу
-      Унжуу
-      Улаан
-      Сэхэ
-      Үндэр
-      Няасагар
-      Няапагар
-      Мархагар
-      Морхогор

Хүлнүүд

-      Сэхэ
-      Суурагар
-      Охотор, богони
-      Маяа мулжагар
-      Дохолон һэхэлэн
-      Алсагар
-      Жэрбэгэр

Шүдэн

-      Арзагар, арһагар, забһартай
-      Жэжэхэн, жэгдэхэн, хонин
-      Һоёо
-      Хурса
-      Сагаан
-      Томо, арһагар, үхэр

Шэхэн

-      Дэрсэгэр
-      Дэрэгэр
-      Хуумаан
-      Томо – жаа
-      Далбагар, дальбагар
-      Монсогтой
-      Һэрмэгэр
-      Һэртэгэр
-      Нимгэн, зузаан
-      Дарнагар


гаршаг