Жамьянова Цырен-Ханда Жамсуевна

Буряад литератураар үзүүлбэринүүд


Оролто үгэ

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс <<

20-ёод онуудай литература

30-аад онуудтахи литература

Буряад литературын бүридэлгэ

Жамса Тумунов. Сэсэгмаа

Жамьян Балданжабон. Дабаан

Н. Г. Балдано. Энхэ-Булад Баатар

Хоца Намсараев. Тайшаагай ташуур

Ц. Дон. Брынзын санха

Чимит Цыдендамбаев. Банзарай хүбүүн Доржо

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ба дайнай удаадахи жэлнүүдэй

буряад литература

11 класс


гаршаг