Хүнэй муу талын шанар шэнжэнүүд

-      Хара һанаатай
-      Мэхэтэй
-      Аймхай
-      Хэрзэгы шэрүүн абаритай
-      Бури сэдьхэлтэй
-      Бадарган, хүйтэн зантай
-      Бүдүүрхүү, ехэрхүү
-      Һайрхуу
-      Ноёрхуу
-      Дээрэлхүү
-      Тумархуу
-      Билдагууша
-      Һэшхэлгүй
-      Худалша
-      Хуурмаг
-      Хүнгэн һэбхи ябадалтай
-      Хомхой хобдог
-      Хэнтэг
-      Хатуу харуу
-      Хяһуур
-      Зараха зонхилхо дуратай
-      Хүмүүжэлгүй, соёл багатай
-      Бүдүүлиг зэрлиг аашатай
-      Гэм зэмэгүй хүниие хардадаг, баһадаг, доромжолдог, зобоодог
-      Бадашажа, хараажа дуугардаг
-      Бадарган, хараалша
-      Гансал өөр тухайгаа бододог
-      Һула һунгажагүй
-      Бохир бошхо
-      Хүжүүн
-      Һалан һадархай
-      Һабагүй
-      Нүхэд һүүдэргүй
-      Шашаг шаляа
-      Залхуу
-      Залихай
-      Хулууша
-      Ахир
-      Адар
-      Мохоо молхи
-      Архинша
-      Тамхинша
-      Хаарташа
-      Займал зайгуул
-      Үсэд хэдэр зантай, хэдэр хэбсэгэн
-      Үһэрюу, үһөөрхүү
-      Тэнэг тэншүү, бүл бал, бал бүл, эрьюу
-      Мунхаг, барга бүдүүлиг
-      Дорой, тулюур тулган
-      Ама бардам
-      Хоротой
-      Хараалша
-      Солгёон
-      Мундуу муяа
-      Наншалдааша
-      Хобууша
-      Уйдхартай, гунигтай
-      Эдеэмэр
-      Догногор, нобшо нозог, удаан
-      Гомдолтой
-      Һүр һүлдэгүй
-      Гэмэргэн
-      Эрхэ тангил
-      Эрид эгсэ
-      Унтаана
-      Һаамгануур
-      Тоомгүй, орогүй, оромгүй
-      Гоёнсуу
-      Бэеэ тойруулһан, өөрыгөө харанхай, зоноор ниилэсэгүй
-      Хэрүүлшэ
-      Олон зантай
-      Ууртай сухалтай
-      Үргэтэй аматай
-      Зониие дарладаг
-      Хүн зониие үзэн ядадаг
-      Зоной түлөө оролдодоггүй
-      Муу шуналтай
-      Тогтууригүй
-      Һуури байрагүй
-      Тамирлиг, һанаа муутай
-      Муу дотортой
-      Жүтөөрхүү, жүтөөншэ
-      Зайраа
-      Һарьһан, һабяаһагүй
-      Холхиндог

гаршаг