Хүнэй һайн талын шэнжэнүүд

-      Энэрхы, зөөлэн, уян сэдьхэлтэй
-      Сагаан һанаатай
-      Илдам налгай зантай
-      Эелдэр зөөлэн зантай
-      Үнэн сэхэ
-      Хурса ухаатай, бодолтой
-      Урагшаа һанаатай
-      Ажалша бэрхэ, хүдэлмэришэ
-      Һэргэг һонор
-      Һанаамгай
-      Шуран түргэн
-      Шиидэмгэй
-      Эрэлхэг зоригтой, хатуу зоригтой
-      Абьяастай
-      Бэлигтэй талаантай
-      Амгалан тэнюун
-      Тоомтой, һургаалитай, журамтай
-      Хүнэй үгөөр, үгэ дууламгай
-      Хэлэхэ ярихадаа бэрхэ, уран үгэтэй, баян хэлэтэй
-      Даруу номгон, номхон тайбан
-      Түни түбшэн
-      Хүндэмүүшэ
-      Зоной, зон нүхэдтэй
-      Һайн юумэндэ шуналтай
-      Туһамарша
-      Нарин нягта
-      Олон үгэгүй
-      Боди сэдьхэлтэй, нигүүлэсхы сэдьхэлтэй
-      Эльгэ нимгэнтэй
-      Хүхюун, хошонгууша
-      Хүнгэн хүлтэй
-      Нэтэрүү
-      Даамгай
-      Һонюуша
-      Нэгэ зантай
-      Үреэлшэ
-      Эсэхэ сусахые мэдэхэгүй
-      Уран гартай, алтан гартай
-      Һайн һайхан эрмэлзэлтэй
-      Эхэ орондоо дуратай
-      Интернационалис үзэлтэй
-      Холын хараа бодолтой
-      Эрдэмтэй, номтой
-      Тэсэбэритэй, тэсэмгэй
-      Эбтэй тунжэн
-      Хүнүүдтэ урин дулаанаар хандадаг
-      Зоной түлөө һанаагаа зободог
-      Зоной түлөө оролдодог, тэмсэдэг
-      Оролдосотой, үсэд нэтэрүү
-      Задарюун
-      Омогтой
-      Шогтой, зугаатай
-      Һүзэгтэй
-      Найдамтай
-      Мээхэй, эмээхэй
-      Шударгы
-      Матагар

гаршаг