Ардан Ангархаев /Түнхэн, Таблангууд/
(1946 ондо түрөө)


“Мүнхэ ногоон хасуури” – роман (1982)


1980-аад онуудай хүдөөгэй зоной ажабайдал.

Хүн гээшэ сансарын хүрдэ соо мүнхэ. Наһан соогоо һайн һайханиие хэжэ ябаха. Мүнхэ нэрэеэ үлөөхые оролдохо.