Даша-Рабдан Батожабай /Ага, Догой/
(1921-1977)“Багшашни хэн бэ?” – туужа (1956)
Хэмжээгээрээ дунда зэргын (рассказһаа ехэшэг, романһаа багашаг) олохон хабаадаха нюуртай (геройтой), орёо үйлэнүүдтэй прозаическа зохёолые туужа гэдэг.