Мэлс Самбуев /Захаамин, Санага/
(1940-1981)

“Ленинград тухай шүлэгүүд”


Урда хабсаргагдаһан “Шүлэг шүүлбэрилгын схемэ” хэрэглээд, үгтэһэн шүлэгүүдэй али нэгыень өөрынгөө дураар шэлэжэ абаад, шүүлбэри хэжэ туршагты, уран аргануудыень ологты. Тиигээд бэе бэедээ уншагты, жэшэжэ үзэгты. Хэнэйтнай шүүлбэри гүнзэгы, дүүрэн удхатай болооб, сэгнэгты.