Николай Дамдинов /Баргажан, Угнаасай/
(1932-1999)


“Декабристын бэһэлиг” – шүлэглэмэл драма (1979)