Прозо тухай мэдээн
Шираб-Сэнгэ Бадлуев (1924-1985) /Ага, Зугаалай/“Жаргалтай хүн” (1960),
“Сэбэр басагад” (1963), туужа
“Түрэһэн үдэр” (1965), туужа
“Сагаан тала” (1970), туужа
“Жаргалтайш даа, Сэдэлмаа”, (1970), г. Москва
“Зула-Сэсэг”, туужа
“Дальний Восток”
“Сад дүрөө” (1980), шог ёгто рассказнууд
“Хүнэй шарай” (1968) I боти
“Түхэреэн жэл” (1975) II боти

Мүнөө үеын хүн, хүнэй һэшхэл, сэбэр һайхан һанаан, буряад эхэнэрнүүдэй хуби заяан, хүдөө нютагай ажабайдал, ажал. Һэбхи хүнгэн ябадал, наһанай алдуу г.м. Ямаршье хүн хүн шарайгаа алдахагүй, хүндэ этигэхэ найдаха, хүниие хүндэлжэ туһалха, дэмжэхэ.

Балдан Ябжанов (1927-1996) /Түнхэн, Улбагай/


“Хүлеэгдээгүй уулзалга” (1963), рассказ
“Майтагсаан” рассказнуудай суглуулбари
“Саянай домог” (1971), Москва, Польшо
“Зоной хэшэг” (1983)
“Үдэшэлгэ” (1984), Москва
“Эртын шүүдэр” (1986) туужа, рассказ

 

Философско удхатай, үхибүүдэй образууд  һонин. Таһархай тосхоной хүн зоной дайнай үеын ажабайдал. Мүнөө үеын хүдөө нютагай хүн зоной ажабайдал.
Үнэн болоһон хэрэгүүд, бодото баримтанууд.

Даша-Дэмбэрэл Дугаров (1936) /Зэдэ, Алцак/


“Хара булган” (1969), туужа
“Хаанабши, минии һолонго”(1971), туужа
“Хангай” (1984), роман

Орон нютагайнгаа байгаалида, баялигта наринаар хандаха, гамнаха.
Адуушан Тогоошо Лубсанов, топограф Таня Шарапова, хуби заяан, хүдөөгэй ажабайдал. Модошо дархан Ганбата Цыбиков – гол герой. Хүдөө нютагай хүн зоной ажабайдал, агнуури, ажал хүдэлмэри, абари зан.