ХХ зуун жэлэй II хахадай буряад литература


Поэзи тухай мэдээн


Солбон Ангабаев (1934-2001) /Хурамхаан, Гаарга/

Шүлэгүүдэйнь согсолборинууд: “Табгайта таланууд” (1956), “Байгалай таабари” (1958), “Хүсэн” (1968), “Байгал шадарай дайда” (1968), “Бодол” (1975), “Агар зандан” (1979), “Хүүюур” (1981), “Нюдэнэй сэсэгы” (1983).

Орон нютагайнгаа гоё һайхан, арад зонойнгоо ажабайдал, хүсэл, эрмэлзэл, хүнэй сэбэр һайхан сэдьхэл, инаг дуран г.м.

 

Владимир Петонов (1932-1993) /Эрхүү, Оһын аймаг, Бурят-Янгут/

Шүлэгүүдэйнь согсолборинууд: “Байгалай һэбшээн”, (1959), “Минии баруун гар” (1968), “Гал гуламта” (1970), “Сагаан зам” (1972), “Булжамуурта орон” (1978), “Газарай татаса” (1981), “Аялга” (1987).

Буряад орон, Байгал далай, арадуудай хани барисаан, байгаалиин гоё һайхан тухай лирическэ шүлэгүүд. Хүдэлмэришэн анги, тэдэнэй шанар шэнжэ, ажал хүдэлмэри тухай.

 

Алексей Бадаев (1928-2009) /Ивалга, Олзон/

Шүлэгүүдэйнь согсолборинууд: “Полкын туг доро” (1958), “Харюусалга” (1964), “Энеэбхилһэн мүшэд” (1967), “Хабарай шэнжэ” (1969), “Талын аялга” (1972), “Байгалай зүүдэн” (1975), “Һур харбаанай дуунууд” (1978), “Олзоной хаданууд” (1981).

Үе саг тухайгаа бодомжолһон философско удхатай шүлэгүүд. Лирическэ шүлэгүүд, поэмэ, баллада, сонедүүд. Эхэ орон, тоонто нютаг, түрэл байгаали, Ленин багша, Октябриин революци, мүн инаг дуран, жаргал, гуниглал г.м.

 

Гунга Чимитов (1924) /Мухар-Шэбэр, Хошуун-Үзүүр/

Шүлэгүүдэйнь согсолборинууд: “Манай кохозой үхибүүд” (1955), “Сэлгеэ сагаан Түгнэмни” (1958), “Хүдхэшүүл” (1961), “Мэхэтэй шандаган” (1961), “Таряан” (1974), “Гурбан дэбтэр” (1979), “Бахын һанаан далайда” (1982), “Хүдөөдэ мүндэлһэн шүлэгүүд” (1984).

Мүнөө үе сагай хүнүүд, тэдэнэй ажал хүдэлмэри, Агууехэ Октябрь, Коммунис парти, Эхэ орон, БАМ, түрэл нютаг, түрэһэн эхэ эсэгэ, Совет Конституци, эб найрамдал, таряашад, малшад, ажалай хүгжэм тухай. Баснинууд соогоо хүнэй муу абари зангые шүүмжэлдэг.

 

Георгий Дашабылов (1938-1993) /Хэжэнгэ, Ушхайта/

Шүлэгүүдэйнь согсолборинууд: “Хабарай бэшэгүүд” (1966), “Ногоон тужа” (1969).
Үльгэр-поэмэ: “Суутайн сагаан хулагшан”(1971), “Нютагай һэбшээн” (1972).
Үхибүүдтэ зорюулһан “Дугы” (1975), “Хэжэнгэ” (1978), “Мүнгэн хутага” (1980), “Түрүүшын бороо” (1984).

Мүнөө үеын хүн, хүнэй хуби заяан. Оршон тойроо байгаалияа хүнэй ухаан сэдьхэлтэй, мэдэрэлтэй холбожо, амиды шэнжэтэйгээр зураглалга.


Цырендулма Дондогой (1932-) /Ярууна, Нарһата/

Шүлэгүүдэйнь согсолборинууд:
“Буряад басаганай дуунууд” (1962), “Эхэ тухай поэмэ” (1966), “Эсэгэдээ бэшэг” (1969), “Эдир наһандаа айлшалбаб” (1971), “Паатааханай зурагууд” (1972), “Уянгын дэбтэр” (1975), “Ленхобын дэльбэ” (1978), “Эхын үреэл” (1984), “Шулуудай тарни”

Ленин багша, Октябриин хубисхал, комсомол ажалша малша хүнүүд, эхэ, эсэгэ, эхэнэр хүнэй хуби заяан, һанал бодол, баяр баясхалан, уйдхар гашуудал г.м.


Владимир Намсараев (1935-) /Ага, Шандали/

Шүлэгүүдэйнь согсолборинууд:
“Онон” (1971), “Нангин мэдэрэл” (1975), “Эрдэни зэндэмэни” (1978), “Нүхэдэй дүхэриг” (1981), “Эхын эрьесэ” (1983), “Аяа хайрата...” (1985)

Хүн зоной һайхан сэдьхэл ба һайхан байгаали, Замбуулин руу хэһэн түрүүшын алханууд, Ю.А.Гагарин, Дайна үеын бага наһан, Арадуудай хани барисаан, үнэн сэхэ хани нүхэсэл, хүнэй элдэб абари зан г.м.


Барас Халзанов (1938-1993) /Сэлэнгэ, Жаргаланта/

Шүлэгүүдэйнь согсолборинууд:
“Далай дээрэ” (1968), “Набша намаагай абяан” (1974), Москва,  “Амар мэндэ далай” (1976), “Тоёон хадын һүүдэртэ” (1985), “Дүү хүбүүндээ” (1987), Москва.

Түрэһэн эхэ, түрэл Эхэ орон, тоонто нютаг, Агууехэ дайн, ажабайдалай уг удха, инаг дуран, орон нютагай гоё һайхан байгаали г.м.