Цырен-Дулма Дондокова /Хори, Байсын-Эбэр/
(1911-2000)


“Шулуунууд дуулана” – поэмэ (1968)


II

Шэтын тракт

Хубисхалшад

Ленин багшын дүрэ

“Товарищ” Бумаа


III

IV

Шэнэ байдал, шэнэ хүнүүд

Артель, колхоз

Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайн, фронтдо бэлэг

Ой модо отололго. Амгалан байдал.


Эпилог

Найдалмаа – СССР-эй Верховно Соведэй депутат

Этигэлмаа – Ленинэй ордентой хонишон

Агафья – Дуралмаа – инженер


Ажалай зол жаргал!