Аялгануудые зүб бэшэхэ дүримүүд


3-дахи дүрим


эмэ үгын эхиндэ Э бэшэгдэдэг,
эрэ үгын эхиндэ И бэшэгдэдэг.УРДАХИ ҺЭДЭБ ГАРШАГ УДААДАХИ ҺЭДЭБ