Аялгануудые зүб бэшэхэ дүримүүд


2-дохи дүрим


ИИ үгын эхиндэ бэшэгдэдэг, саашанхи үедэнь зөөлэн хашалганай
һүүлдэ ИИ, хатуу хашалганай һүүлдэ Ы бэшэгдэдэг.УРДАХИ ТЕМЭ ГАРШАГ УДААДАХИ ТЕМЭ