Гомбоев Баир Будаевич,
Захааминай аймагай
Мэлын дунда һургуулиБУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ ЛЕКСИКЭЭР НААДАНУУД

ХЭН? ЮУН?


I. Адуун

1-дэхи асуудал. Таба наһатай гүүн.

        Харюу:        Һоёолон

2-дохи асуудал. Һургагдаагүй залуу морин.

        Харюу:        Ардаг

3-дахи асуудал. Хүзүүндэнь урга хаяжа адуу баридаг ута аргамжа.

        Харюу:         Далан

Түхэсхлэй асуудал. Адуунай дэлһэ хайшалалга.

        Харюу:        Дэллээн

Гол асуудал. Адуунай үбсүүн.

        Харюу:        Оморюун

Аза талаан: Азарга, арьбан, дааган, дэлһэн, манаан, табгай, туруун, һамбай.


II. Үхэр

1-дэхи асуудал. Үхэрэй тагалсагай доодо үеын яһан.

        Харюу:        Баабхай

2-дохи асуудал. Һубай үнеэн

        Харюу:        Байтаһан

3-дахи асуудал. Эрэ бодо малые наһанайнь илгаагаар нэрлэлгэ.

        Харюу:        Гунан

Класста. Элдэгдээгүй хатаһан арһан.

        Харюу:        Дагадха

Түгэсхэлэй асуудал. Эбэртэ бодо малда хүрэдэг үбшэн (нюдэндэнь ургаһан мүнгөөрһэн).

        Харюу:         Нахал

Гол асуудал. Эхэеэ хүхэхэгүйн тула тугал буруугай хоншоорто угладаг түхеэрэлгэ.

        Харюу:        Хамагша

Аза талаан: бойног, буруун, гунжан, дүнжэн, хайдаг.


III. Хонин

1-дэхи асуудал. Жэлтэй болоһон хонин.

        Харюу:        Түлгэ

2-дохи асуудал. Хоёр наһатай эмэ хонин.

        Харюу:        Зуһаг

3-дахи асуудал. Хониной хүл.

        Харюу:        Тагалсаг

Класста. Заһагдаһан эрэ хонин.

        Харюу:        Эрье

Түгэсхэлэй асуудал. Эгээл ехэ хүндэ гэжэ тоологдодог хониной шанаһан тархи.

        Харюу:        Төөлэй

Гол асуудал. Хониной элдэгдэһэн нэхы арһан.

        Харюу:        Хүдэһэн

Аза талаан: Ээрүүл, нооһон.


IV. Ямаан

1-дэхи асуудал. Хоёр наһатай эмэ ямаан.

        Харюу:        Зуһаг

2-дохи асуудал. Ямаанай арһаар оёгдоһон дулаан хубсаһан.

        Харюу:        Даха

3-дахи асуудал. Ямаанай бэшэ амитадһаа илгардаг юумэн.

        Харюу:        Һахал

Класста. Заһагдаһан эрэ ямаан.

        Харюу:        Һэрхэ

Түгэсхэлэй асуудал. Хоёр наһа хүрэһэн эрэ ямаан.

        Харюу:         Шүлгэ

Гол асуудал. Нарай эшэгэнэй шабааһан.

        Харюу:        Тунгааг

Аза талаан:Эшэгэн, бабана, һиинэг.


V. Тэмээн

1-дэхи асуудал. Заһуулһан тэмээн.

        Харюу:         Атан

2-дохи асуудал. Тэмээнэй түл.

        Харюу:        Ботогон

3-дахи асуудал. Заһагдаагүй эрэ тэмээн.

        Харюу:        Буура

Класста. Эмэ тэмээн.

        Харюу:        Энгин

Түгэсхэлэй асуудал. Тэмээнэй хаартахи нүхэн.

        Харюу:        Буйла

Гол асуудал. Тэмээ хүтэлэн ябадаг ооһор, жолоо.

        Харюу:        Бурантаг

Аза талаан: Зогдор, табгай, һэбһэн.


VI. Малай байра

1-дэхи асуудал. Дулаанай сагта малтаяа зөөдэлөөр ерэжэ байрладаг газар.

        Харюу:        Зуһалан

2-дохи асуудал. Тугал, буруу, хони, хурьга хааха дулаан байра.

        Харюу:        Хотон

3-дахи асуудал. Тугал, буруу хааха хорёо.

        Харюу:        Тээлниг

Класста. Малай байра (абтаһан үгэ)

        Харюу:        Хилээб

Түгэсхэлэй асуудал. Малай хорёо.

        Харюу:        Томог

Гол асуудал. Нара, борооһоо халхалһан хушалтатай халха.

        Харюу:        Һарабша

Аза талаан: Хаамаг, һаднаг


VII. Мориной тоног

1-дэхи асуудал. Эмээлэй гоёолто

        Харюу:        Агтабша

2-дохи асуудал. Ташуурай эшэдэ хэгдэһэн бүтүү ооһор.

        Харюу:        Бүгэлдэргэ

3-дахи асуудал. Олон мори уяхын тула татагдаһан ооһор.

        Харюу:        Зэлэ

Класста. Мориной гэдэһэн доогуур татагдаһан эмээлэй гү, али шожоолхын хабтагар ооһор.

        Харюу:        Олом, жэрэм

Түгэсхэлэй асуудал. Түмэр амагүй ганса бүтүү жолоотой хазаар.

        Харюу:         Ногто

Гол асуудал. Эмээлэй урагшаа һолжорхогүйн тула мориной һүүл доогуур оруулагдаһан татуурга.

        Харюу:        Хударга

Аза талаан: Бүүргэ, гүльмэ, дугааг, дээһэн, маюуза, хазаар, татуур.


VIII. Агнуури

1-дэхи асуудал. Хүнэй хужар тариһан газар.

        Харюу:        Марса

2-дохи асуудал. Амитаниие бариха түхеэрэлгэ.

        Харюу:        Занга, урьха

3-дахи асуудал. Буу сэбэрлэдэг хэрэгсэл.

        Харюу:        Зүлгүүр

Класста. Бэеэ нюугаад, ангай дүтэлхые отожо һууха газар.

        Харюу:        Нууга

Түгэсхэлэй асуудал. Амитадай ябадаг зүргэ.

        Харюу:        Жэм

Гол асуудал. Хори буряадуудай урдандаа хэдэг байһан хамтын агнуури.

        Харюу:        Аба хайдаг

Аза талаан: Үргээл, һаадаг, һорһон, үнгэлэй.


IX. Амитад

1-дэхи асуудал. Дулаан оронуудта уһан соо байдаг, мүлхидэг томо амитан.

        Харюу:        Матар

2-дохи асуудал. Хоро хэдэг мэрээшэ амитан.

        Харюу:        Харха

3-дахи асуудал. Губи газарта байдаг туруута амитан.

        Харюу:        Хулан

Класста. Үнэтэ сагаан арһатай, бэеэр багашаг мяхаша амитан.

        Харюу:        Үен

Түгэсхэлэй асуудал. Хёрхо хурса харасатай мяхаша амитан.

        Харюу:        Шэлүүһэн

Гол асуудал. Зарим амитадай шэрүүн үһэн.

        Харюу:        Шэрхэг

Аза талаан. Мэлхэй, гүрбэл, хэрмэн, бообор, халюун, доргон, туулай, хүнэри, үнэгэн, булган.


Х. Туруута ангууд

1-дэхи асуудал. Эрэ боро гүрөөһэн.

        Харюу:        Гуран

2-дохи асуудал. Гүрөөһэнэй зулзаган.

        Харюу:        Инзаган

3-дахи асуудал. Гүрөөһэнэй үрэн.

        Харюу:        Һорһон

Класста. Эмэ хандагай.

        Харюу:        Энгин

Түгэсхэлэй асуудал. Томо ан.

        Харюу:        Тураг

Гол асуудал. Зунай гүрөөһэнэй гуужаад байһан улаан арһан.

        Харюу:        Улаадха

Аза талаан: Зээрэн, оронго, һогоон, туруун.


гаршаг