ДАХУУЛ ҮГЭНҮҮД

        Дахуул үгэнүүд падежнүүдэй залгалтануудтал адли урдахи үгэеэ ондоо үгэнүүдтэй удхаарнь холбодог туһалагша хэлэлгын хуби.
        Дахуул үгэнүүд удхаараа: байрын, зүг шэгэй, зорилгын, сасуулгын, мүн һанал бодолой ба нэрлүүлэгшын заагша болодог.
        Зарим дахуул үгэнүүд падежнүүдэй залгалтануудые мүн хоёр хамаадалай залгалтануудые абадаг. Таблица дээрэ харагты.
        Зарим наречинүүд дахуул үгын орондо хэрэглэгдэдэг.

 

 

 

 

 

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ