1. Ниилэлдүүлһэн: а) холбоһон – ба, болон
б) зүрилд-һэн – аад, теэд, харин, зүгөөр
в) илгаһан – гү, али
2. Дахалдуулһан: гэжэ, гээд, гэдэг, гээшэ, гэхэдэ, хэрбээ -һаа г.м.
Мүн, юун, тиигээд, тиихэдэ г.м. үгэнүүд – союзууд.