ЧАСТИЦА

        Частица үгэдэ ба мэдүүлэлнүүдтэ нэмэри удха оруулдаг туһалагша хэлэлгын хуби.
        Частицанууд удхаараа: нюурай, асуудалай, буруушааһан, өөрсэгүйн, удхын сохилтын, тухайлһан ба баталһан гээд илгардаг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ