Дах. үгэ-д – Пад. = урда үгэеэ ондоо үг-тэй удх-нь холб-г туһ. х/х.

 
1. Байрын: дотор, соо – (Зб.п., Г. п., 2 хам. )
2. Зүг шэгэй: өөдэ, уруу, тээшэ, дээрэ, доро
3. Зорилгын: тула, тулада, түлөө
4. Сасуулгын: шэнээн, шэнги – (Үй., Зб.п., 2 хам. ), мэтэ – (7 пад., 2 хам. ), орходоо г.м.
5. Нэрл.-н заагша: болбол, хадаа, гээшэ
6. Һанал бодолой: тухай – (Зб., Үй.п., 2 хам. )