СОЮЗ

        Союз үгэнүүдые ба мэдүүлэлнүүдые холбодог туһалагша хэлэлгын хуби.
        Союзууд бүридэлөөрөө простой ба сложно гээд илгардаг.
        Простой союзууд нэгэ үгэһөө бүридэнэ, харин сложно союзууд хоёр үгэһөө бүридэнэ.
        Союзууд удхаараа ниилэлдүүлһэн ба дахалдуулһан гээд илгардаг.
        Ниилэлдүүлһэн союзууд удхаараа холбоһон, зүрилдүүлһэн, илгаһан гээд илгардаг.
        Холбоһон ба, болон союзуудта запятой табигдадаггүй, харин зүрилдүүлһэн аад союзай хойно, теэд, харин, зүгөөр гэһэн союзуудай урдань запятой табигдадаг. Илгаһан гү, али союзай дундань запятой табигдадаг.

 

 

 

 

 

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ