МЭДҮҮЛЭЛЭЙ ГЭШҮҮД

        Мэдүүлэлэй шухала ба юрын гэшүүд тухай 5-дахи классай программа соо харагты. Эндэ нэмэгдэжэ үгтэһэн мэдээнүүд гэхэдэ, хэлэгшэ юрын ба бүридэмэл гээд илгардаг. Юрын хэлэгшэ нэгэ үгэһөө бүридэнэ, харин бүридэмэл хэлэгшэ 2-3 үгэһөө бүридэдэг. Нэмэлтэ сэхэ ба косвенно гээд илгардаг. Үйлын падежэй асуудалнуудта харюусаһан нэмэлтые сэхэ нэмэлтэ гэдэг, харин үйлын падежһээ бэшэ косвенно падежэй асуудалнуудта харюусадаг нэмэлтые косвенно нэмэлтэ гэдэг.
        Хүндэ гү, али юумэндэ ондоо нэрэ үгэһэн элирхэйлэгшые хабсаргалта гэдэг. Хабсаргалта юрын, холболтотой, тусгаарлагдаһан гээд илгардаг.
        Ушарлагшанууд аргын, сагай, байрын, шалтагаанай, зорилгын, хэмжээгэй, болзоогой гээд илгардаг.
        Урда тээхи (үгынгөө) гэшүүнэйнгээ удхые тайлбарилһан гэшүүниие мэдүүлэлэй тододхоһон гэшүүн гэдэг. Ехэнхидээ тододхоһон нэмэлтэ, тододхоһон элирхэйлэгшэ ба ушарлагшанууд байдаг.
        Хамтадхаһан үгын нэгэ түрэл гэшүүдэй урда тээ байгаа һаань, тэрэнэй хойно хоёролжон точко табидаг; хойнонь һаань – урдань зурлаа табидаг. Харин хамтадхаһан үгэнүүдэй нэгэ түрэл гэшүүдэйнгээ урдань ба хойнонь байгаа һаань, урдань – хоёролжон точко, хойнонь зурлаа табидаг.


 

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ


ГАРШАГ