Мэдүүлэлэй гэшүүд болодоггүй үгэнүүд(МУХ. ү)

1. Хандалга ,!   ,   ,Х].
2. Оролто үгэ [О. үгэ,   , О. үгэ,   , О. үгэ]
(магад, юрэдөө, нээрээ, таахада, хэбэрынь, жэшээнь, танай хэлэһээр, нэгэдэхеэр, г.м.)
3. Оролто мэдүүлэл [О. мэд.,   (– О. мэд. –)   , О. мэд.].
4. Междомети ,!   , М,   , М].