СЛОЖНО МЭДҮҮЛЭЛ

        Удхаараа холбоотой хоер гү, али хэдэн простой мэдүүлэлнүүдһээ бүридэһэн мэдүүлэлые сложно мэдүүлэл гэдэг. Сложно мэдүүлэлнүүд союзтай ба союзгүй гээд илгардаг. Простой мэдүүлэлнүүдынь союзуудай хүсөөр холболдоһон мэдүүлэлнүүдые союзтай сложно мэдүүлэл гэдэг. Простой мэдүүлэлнүүдынь союзуудаар бэшэ, харин удхаараа холбоотой байхадань, союзгүй сложно мэдүүлэл гэдэг.
        Союзтай сложно мэдүүлэл ниилэлдэһэн ба дахалдаһан гээд илгардаг. Простой мэдүүлэлнүүдынь ниилэлдэһэн союзуудай хүсөөр холбогдоһон мэдүүлэлые ниилэлдэһэн сложно мэдүүлэл гэдэг. Простой мэдүүлэлнүүдынь дахалдаһан союзуудай хүсөөр холбогдоһон мэдүүлэлые дахалдаһан сложно мэдүүлэл гэдэг.
        Ниилэлдэһэн сложно мэдүүлэлнүүдэй простой мэдүүлэлнүүдынь холбогдоһон союзуудайнгаа удхаар холбоһон, илгаһан, зүрилдэһэн, залгаһан харилсаатай гэжэ илгардаг.
        Дахалдаһан сложно мэдүүлэл шухала ба нүхэсэл мэдүүлэлнүүдһээ бүридэдэг. Гол удхаяа абажа ябаһан мэдүүлэлые шухала мэдүүлэл гэдэг. Шухала мэдүүлэлээ тодорхойлһон мэдүүлэлые нүхэсэл мэдүүлэл гэдэг. Нүхэсэл мэдүүлэлнүүд удхаараа тайлбарилһан, элирхэйлһэн, ушарлаһан гээд илгардаг.
        Простой мэдүүлэлнүүдынь удхаараа ба үгүүлбэреэрээ холбогдоһон мэдүүлэлые союзгүй сложно мэдүүлэл гэдэг.


УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ