АЯЛГАНУУДЫЕ БЭШЭХЭ ДҮРИМҮҮД

        Аялганууд 3 дүримөөр бэшэгдэдэг:
        1. Тааралдал. 2. Һубарил. 3. Нугарал.
        Нэгэ үгэ соо эрэ, эмэ аялганууд хамта бэшэгдэдэггүй, харин эрсэ аялганууд эдэнэй алинтайньшье бэшэгдэдэг. Энээниие аялгануудай тааралдал гэдэг.
        Аялгануудай тааралдалда ородоггүй үгэнүүд:
        1. Сложно үгэнүүд: агууехэ, һайндэр.
        2. Абтаһан үгэнүүд: правлени, совет.
        3. Үйлын падежай залгалтатай үгэнүүд: Бадмые, унагые.
        4. -гүй, -дүй, -шье частицатай үгэнүүд: байдаггүй, ябаадүй, һурагшашье.
        5. -рхео, -шоо, -нхаар залгалтатай глаголнууд: бэшэжэрхёо, гүйшоо, ерэнхаар.
        6. -мнай, -най, -тнай гэһэн нюурта хамаадалай залгалтатай үгэнүүд: эндэмнай, гэрнай, үхэрнай.
        Үгын эхиндэ эрэ аялган бэшэгдээ һаа, саашаа эрэ аялганууд бэшэгдэхэ. Үгын эхиндэ эмэ аялган бэшэгдээ һаа, саашаа эмэ аялганууд бэшэгдэхэ. Хэрбээ үгын эхиндэ и, ю аялганууд байгаа һаань, саашань эрэ аялгантай үгэдэ эрэ аялган, харин эмэ аялгантай үгэдэ эмэ аялган бэшэдэг. Энээниие аялганай һубарил гэдэг.
        Үгын дундахи уу, үү, юу аялгануудые дахуулжа бэшэхые аялганай нугарал гэдэг.


УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ