Ц-Х. Ж. Жамьянова

Буряад хэлээр 5-9 классуудта
һурагшадай хэрэглэхэ дэбтэр


        1980-яад онуудай һүүл багаар филологиин эрдэмэй доктор, профессор, эрдэмтэ багша Ц. Ц. Цыдыповэй заадаг бүхэлеэр ойлгуулгын арга хэрэглэжэ, педагогикын эрдэмэй доктор Д. Д. Ошоров ба В. Д. Цыренова хоёрой «Үзэглэл» номһоо үндэһэлжэ, ородой мэдээжэ методист-багша В. Ф. Шаталовай опорно схемэ-конспектнүүдһээ ухаалдин, 5-9 классуудта буряад хэлээр һурагшадай хэрэглэхэ, тулгалха схемэ, таблицануудые зохёогоод, 20-ёод жэлэй туршада ажалдаа хэрэглэнэб.
        Тус схемэ, таблицануудни һурагшадые буряад хэлээр программынгаа материал, темэнүүдээ ойлгохо, бүхөөр хадуухадань тулга боложо үгэдэг, зүгөөр тэдэниие грамотно болгохо гэһэн зорилготой бэшэ юм гээд тэмдэглэе.
        Улаан-Үдын багшанарай колледжын буряад хэлэ бэшэгэй таһагай оюутадай һайгаар зарим схемэ-таблицануудни республикын хүдөөгэй һургуулинуудта таража, хэрэглэгдэжэ байдагтань урмашадагби.

Автор

ГАРШАГ НЭГЭДЭХИ ҺЭДЭБ