ФОНЕТИКЭ

        Фонетикэ абяа үзэдэг.
        Абяан үзэг хоёр илгаатай.
        Абяануудые бидэ үгүүлнэбди, хэлэнэбди, шэхээрээ дууланабди. Харин үзэгүүдые нюдөөрөө харанабди, уншанабди, бэшэнэбди.
        Абяанууд аялган, хашалган гээд илгардаг. Аялган ганса дуунһаа бүридэнэ. Аялганда агаар аман соогуур торолдонгүй, һула гарашадаг. Аялганиие аялгалаад дуулажа болохо. Тиимэ хадаа аялган гэжэ нэрэтэй.
        Харин хашалган дуун шууяан хоёрһоо бүридэнэ. Хашалганда агаар аман соогуур хашагдажа, торолдожо гарана. Тиимэһээ хашалган гэжэ нэрэтэй.
        Аялганууд түргэн, удаан, дифтонг, йотированна гээд илгардаг. Мүн эрэ, эмэ, эрсэ гээд илгардаг.
        Хашалганууд хонгёо ба бүдэхи, хатуу ба зөөлэн гээд илгардаг. Хододоо хатуу хашалганууд, мүн хододоо зөөлэн хашалганууд байдаг. Хашалганууд е, ё, ю, я, и, ь үзэгүүдэй урда байхадаа, зөөлэн болодог.

ЗОХЁОГШОҺОО ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ