АБТАҺАН ҮГЭНҮҮДЫЕ БУРЯАДШАЛЖА БЭШЭХЭ ДҮРИМҮҮД

        Абтаһан үгэнүүдые буряадшалжа бэшэхэдээ, аялганай һубарил баримтална:

  1. а, я, ай, у, уй дээрэ сохилтотой абтаһан үгын хойно а бэшэхэ.
  2. о, ё, ой дээрэ сохилтотой абтаһан үгын хойно о бэшэхэ.
  3. э, е, ей дээрэ сохилтотой абтаһан үгын хойно э бэшэхэ.
  4. и, ы, ю дээрэ сохилтотой үгэнүүдэй һүүлэйнь аялганиие эдэ аялгануудай урда тээхи аялганиие дахуулжа бэшэдэг.
    а) урда тээнь аялганай үгы байгаа һаа, мүн эрсэ, эмэ аялгануудай байгаа һаа, үгын һүүлдэ э бэшэхэ.
    б) урда тээнь эрэ аялганай байгаа һаань, үгын һүүлдэ а бэшэхэ.
  5. Абтаһан үгын һүүлэй сэхилтогүй я, е, ее, ия, ие, ий, ья, ье аялганууд буряад хэлэндэ и болгожо бэшэдэг.
  6. Абтаһан үгэнүүдэй һүүлэйнь сохилтотой
  -ай болодог
 
       
  -ой болодог
 
 

 

   
  -ей болодог
 

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ