ЛЕКСИКЭ

малгай, дэгэл, бээлэй –

хубсаһа хунар

 

ЭХ.Y

гэрэй холой, гүсын

хоолой , хүнэй хоолой

 

ОУ.Y

онгосо тамарна

Үүлэн тамарна

СУ
ШУ

бугааһанай гүлгэн

нохойн гүлгэн

 

О

морин, хүлэг, эмниг, ардаг

 

С

хара – сагаан
үдэр – һүни

 

А

эхэ, эсэгэ, модон,
морин, хүн, наран

 

YБY

телефон, стул, часы, комбайн

 

АБТ.

ветеринар, хабдар, шарха, шприц

 

МY

араата, онгоошхо, баахалдай

 

HY

ханза, үхэг, эргэнэг

 

XY

замбуулинай онгосо, компьютер

 

ШY

улхархайгаа бусалгаха (унтаха),
нюдэндөө галтай (хурса, бэлигтэй)

 

ФР.