ҮГЫН БҮРИДЭЛ

        Үгын хубилдаг хубиие залгалта гэдэг.
        Үгын залгалтагүй хубиие һуури гэдэг. Һууринууд анхан ба гараһан гээд илгардаг.
        Ямаршье үгэһөө гараагүй, анханһаа тэрэ хэбээрээ ябаһан һууриие анхан һуури гэдэг.
        Суффиксын хүсөөр бии болоһон һууриие гараһан һуури гэдэг.
        Шэнэ үгэнүүдые бии болгодог үгын хубиие суффикс гэдэг.
        Түрэл үгэнүүдые бии болгодог анхан һууриие үндэһэн гэдэг.
        Нэгэ үндэһэтэй үгэнүүдые түрэл үгэнүүд гэдэг.
        Үгын һуурида залгалта гү, али суффикс нэмэхэдэ, һүүлэйнь а, о, э аялганууд ба тогтууригүй н заримдаа унадаг.

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ