НЭГЭ ТYРЭЛ ГЭШYYД - 1= ?, 1 YГЭДЭ

 

Манай газаа мойhон ба долоогоно ургадаг. Үнэгэн, шоно болон шэлүүhэн
– мяхаша амитад. Эжы аба хоёр городhоо ерээ. Алдар, Баяр, Дулма
гурбан хамта hурадаг.