ХАНДАЛГА

        Хүндэ гү, али ямар нэгэн юумэндэ хандажа нэрлэһые хандалга гэдэг.
        Хандалга мэдүүлэлэй эхиндэ, дунда, һүүлдэ байдаг.
        Хандалга запятойнуудаар илгагдадаг.
        Хэрбээ хандалга мэдүүлэлэй эхиндэ гү, али һүүлдэ байгаад, мэдэрэлтэйгээр үгүүлэгдээ һаань, хойнонь шангадхаһан тэмдэг табигдадаг.

 

 

 

 

 

 

 

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ