ХЭЛЭЛГЫН СТИЛЬНҮҮД:


1. Уран зохёолой (роман, туужа, рассказ, шүлэг, зүжэг г.м. зохёолнуудай хэлэн)
2. Эрдэм-һуралсалай (учебнигүүдэй, методическа болон научна зохёолнуудай хэлэн)
3. Ниитэ-толилолгын (публицистическэ) (газетэ, журналай болон политическэ хэблэлэй хэлэн)
4. Хөөрэлдөөнэй, яряанай (диалог болон хүн зоной өөһэд хоорондоо хөөрэлдэдэг хэлэн)
5. Хэрэгэй стиль (мэдүүлгэ, үнэмшэлгэ, тогтоол г.м.)

 

   
   
УРДАХИ ҺЭДЭБ УДААДАХИ ҺЭДЭБ