МОРФОЛОГИ (ХЭЛЭЛГЫН ХУБИНУУД)

 

Морфологи хэлэлгын хубинуудые үзэдэг. Хэлэлгын хубинууд 10:

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ