ЛЕКСИКЭ

        Хэлэнэй бүхы үгэнүүдэй хамтыень лексикэ гэдэг.
        Лексикэдэ эхир үгэнүүд, олон удхатай үгэнүүд, сэхэ ба шэлжэһэн удхатай үгэнүүд, синонимууд, омонимууд, антонимууд, үндэһэн буряад үгэнүүд, абтаһан үгэнүүд,

 1. Эхир үгэнүүд хамтадаа нэгэ удхатай байдаг.
 2. Хэдэн ондоо удхатай үгэнүүдые олон удхатай үгэнүүд гэдэг. Нэгэ удхатай үгэнүүдые ганса удхатай гэдэг.
 3. Үгын бодото удхые сэхэ удха гэдэг. Үгын гол удхые ондоо юумэнэй шанар шэнжэтэйгээр хэрэглэхэдэ, шэлжэһэн удхатай болодог.
 4. Хэлэхэдээшье, бэшэхэдээшье адли аад, удхаараа ондоо үгэнүүдые омонимууд гэдэг.
 5. Адли гү, али дүтэрхы удхатай үгэнүүдые синонимууд гэдэг.
 6. Харша удхатай үгэнүүдые антонимууд гэдэг.
 7. Буряад хүн бүхэндэ ойлгосотой, мэдэдэг, хэрэглэдэг үгэнүүдые үндэһэн буряад үгэнүүд гэдэг.
 8. Ондоо хэлэнүүдһээ буряад хэлэндэ ороһон үгэнүүдые абтаһан үгэнүүд гэдэг.
 9. Нэгэ мэргэжэлтэй зоной хэрэглэдэг үгэнүүдые мэргэжэлтэнэй үгэнүүд гэдэг.
 10. Нэгэ нютагта хэрэглэгдээд, нүгөө нютагта ойлгосогүй, мэдэхэгүй үгэнүүдые нютаг үгэнүүд гэдэг.
 11. Хэрэглэгдэхэеэ болиһон үгэнүүдые хуушарһан үгэнүүд гэдэг.
 12. Обществын, эрдэм техникын хүгжэхэдэ шэнэ үгэнүүд бии болодог.
 13. Фразеологизм – удхаараа нэгэ юумэ тэмдэглэһэн тогтууритай холбуулал.
УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ