МЕЖДОМЕТИ

        Мэдэрэл харуулһан ба абяа дууряаһан үгэнүүдые междомети гэдэг.
        Абяа дууряаһан, дабтагдажа хэлэгдэһэн междометинүүдэй дундань дефис табидаг: ёр-ёр, һаб-һаб г.м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ