НЭГЭ ТҮРЭЛ ГЭШҮҮД

        Нэгэ түрэл гэшүүд нэгэ адли асуудалда харюусадаг, нэгэ үгэдэ хабаададаг.
        Мэдүүлэлэй бүхы гэшүүд нэгэ түрэл байжа болохо.
        Нэгэ түрэл гэшүүдые бэе бэеһээнь запятойгоор илгадаг. Зүгөөр түрэл гэшүүдэй хоорондо ба, болон союзуудай оробол, запятой табидаггүй.
        Нэгэ түрэл гэшүүдэй хойно хоёр гэһэн хамтадхаһан үгын оробол, тэдэ түрэл гэшүүдэй хоорондо запятой табидаггүй. Харин гурба, дүрбэ, таба г.м. хамтадхаһан үгын оробол, түрэл гэшүүдэй хоорондо запятой табидаг.

 

 

 

 

 

 

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ